mapa strony   |
SmodCMS

Regulamin korzystania ze strony internetowej

 
 
  1. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie zwany dalej GOK umożliwia dostęp do zasobów informacyjnych zwany dalej „Dostępem” ze strony internetowej GOK zwaną dalej „Stroną”;
  2. Strona prowadzi wyłącznie informacyjną działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowie;
  3. Treści publikowanych artykułów nie jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego;
  4. Strona dostosowuje swoje treści do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”);
  5. Na Stronie mogą być opublikowane artykuły społecznościowe. GOK nie ponosi odpowiedzialności za treść przesłanych artykułów, ogłoszeń, reklam oraz zawartości mediów. Przesłane informacje są weryfikowane i sprawdzane przez GOK pod względem zgodności z prawem i zasadami współżycia społecznego i zastrzega sobie prawo do zmiany treści artykułu, a także odmowy publikacji w przypadku niezgodności z obowiązującymi przepisami bądź linią programową Strony;
  6. Zamieszczone na „Stronie” materiały pisemne, zdjęcia, grafika i filmy korzystają z ogólnych zasad z ochrony udzielanej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333). Każdy z użytkowników Strony zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich pod rygorem odpowiedzialności cywilnoprawnej oraz karnej wynikającej z przepisów tej ustawy;
  7. GOK zezwala na korzystanie z tekstów zawartych na Stronie w zakresie własnego dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystanie tekstów zawartych na Stronie w innym celu- nie wymaga zgody GOK , pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii informacji o brzmieniu „Tekst pochodzi ze strony internetowej www.lukow.ug.gov.pl (GOK) ”. Nie wymagana jest również zgoda GOK na wykorzystywanie zdjęć i filmów pod warunkiem umieszczenia na każdej kopii informacji o brzmieniu „Zdjęcie, film pochodzi ze strony internetowej www.lukow.ug.gov.pl (GOK) ”;
  8. Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie (GOK) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania , jakie użytkownicy Strony podejmą na podstawie informacji udostępnianych na Stronie . Każdy użytkownik Strony ponosi odpowiedzialność prawną i karną za nie przestrzeganie warunków zawartych w niniejszym regulaminie i naruszanie przepisów prawa w tej mierze.

p.o. dyrektora GOK Łuków
/-/
Kamil Zaliwski