mapa strony   |
SmodCMS

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom

Gmina Łuków - grafika

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wybudowanie miejsc przyjaznych rowerzystom”

Operacja w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00563-6935-UM0310740/17

Celem projektu jest wzmocnienie wykorzystania potencjału turystycznego poprzez wybudowanie w 2018 roku 8 miejsc rekreacyjnych przyjaznych rowerzystom na terenie Gminy Łuków

Operacja zakłada wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego m.in. do kształtowania umiejętności i nawyków korzystania z różnych źródeł informacji na temat skał. Lapidaria pełnić będą niezwykle cenną rolę w ochronie głazów narzutowych. Głazy nagromadzone w lapidarium świadczą o przeszłości geologicznej, stanowią dziedzictwo przyrodnicze i chronią przed destrukcją oraz decydują o wysokiej ocenie geowalorów regionu. Operacja pozwoli na utworzenia miejsc przyjaznym miłośnikom jazdy rowerowej, turystom odwiedzającym gminę oraz mieszkańcom gminy.

Celem lapidarium jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Łuków.

Rozbudzenie zamiłowań geologicznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zwiększenie ich wiedzy geologicznej. Inwestycja wpłynie również na zwiększenie aktywności ruchowej poprzez zachęcanie do zwiedzania rowerowego poszczególnych lapidariów.

Ochrona głazów narzutowych, najstarszych zabytków jakie istnieją na Ziemi, uświadamiać będzie lokalnej społeczności i turystom znaczenia ochrony takich elementów przyrody, na które dotychczas nawet nie zwracali uwagi.

Planowana operacja położona jest na Szlaku Ziemi Łukowskiej i jego pobliżu, która wyróżnia się unikatowymi w skali światowej osobliwościami przyrody nieożywionej –amonitami (wiek ok. 165 mln lat). W pokładzie czarnych iłów jurajskich, na terenie gminy Łuków, znajdują się skamieniałe muszle amonitów, małż, ramienionogów i otwornic.

Operacja ma charakter innowacyjny - na terenie funkcjonowania LGD brak jest tego typu miejsc.

Opis operacji:

W miejscowościach Biardy, Dminin, Krynka, Strzyżew, Suleje, Szczygły Górne, Ryżki, Zalesie planuje się utworzenie miejsc wypoczynku i edukacji na trasie i w pobliżu Szlaku turystycznego Ziemi Łukowskiej i szlaków rowerowych, a także w miejscach o szczególnych walorach przyrodniczo-historycznych.

Zakres operacji obejmuje:

W miejscowości Biardy, Krynka, Ryżki - lapidarium składające się z 3-5 głazów (miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych), drewnianą tablicę informacyjnej 1414x1000 mm zawierającą dane dotyczące prezentowanych okazów skał, 1 kosz na odpady żeliwny z zewnętrzną obudową drewnianą, stojak na rowery o konstrukcji stalowej, utwardzenie terenu.

W miejscowości Dminin, Strzyżew, Suleje, Szczygły Górne i Zalesie– lapidarium składające się z 3-5 głazów, drewniane zadaszenie /wiata dla rowerzystów wyposażona w ławkę i stolik/ z utwardzonym terenem pod wiatą, stojak na rowery, drewnianą tablicę informacyjną zwierającą dane dotyczące prezentowanych okazów skał, 1 kosz na odpady żeliwny z zewnętrzną obudową drewnianą, stojak na rowery w konstrukcji metalowej.

W miejscowościach Biardy, Krynka i Ryżki nie przewiduje się budowy zadaszenia, gdyż zostaną wykorzystane istniejące wiaty. Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska tj. ochrona unikatowych głazów mających duże znaczenie geologiczne, montaż koszy na odpady .Umieszczenie koszy na śmieci pozwoli na utrzymanie czystości i porządku w miejscu, jak i wokół, kształtując właściwe postawy ekologiczne.

Inwestycja wpłynie również na zwiększenie aktywności ruchowej poprzez zachęcanie do zwiedzania rowerowego poszczególnych lapidariów.

Po przeprowadzonej operacji zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

  • liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 8 szt.
  • liczba osób korzystających obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 900 osób korzystających z miejsc /rok.

W każdym miejscu umieszczona zostanie tablica informacyjna z regulaminem kompleksu oznaczonym zgodnie z zasadami PROW oraz informacją o współudziale LGD w realizacji operacji . Realizacja operacji przyczyni się do stworzenia atrakcyjnego rekreacyjnie i turystycznie miejsca spotkań turystów, odwiedzających teren gminy, wzmacniającego więzi społeczne oraz propagujących ochronę dziedzictwa naturalnego.

Grupa docelowa operacji: turyści odwiedzający gminę, mieszkańcy gminy- dzieci, młodzież, dorośli.

Obiekt będzie miejscem spotkań wszystkich grup społecznych w tym osób z grup defaworyzowanych. Obiekt będzie ogólnodostępny, nie odpłatny.

Planowane koszty realizacji operacji:

Całkowite koszty operacji: 189 994,73 PLN

Koszty kwalifikowalne: 189 994,73 PLN

Kwota dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020: 120 252,00 PLN

Okres realizacji i rozliczenia końcowego : 19.04.2018 – 31.12.2018 r.

Gmina Łuków