mapa strony   |
SmodCMS

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

W celu zapoznania się z nowymi uregulowaniami prawnymi na temat ochrony Pani/Pana/Państwa danych osobowych proszę przeczytać poniższą informację

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art.13 RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe w danej sprawie , będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie , ul. Świderska 12 , 21-400 Łuków, jako Administratora Danych Osobowych (ADO), w celu jej zrealizowania . Pani/Pana/Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane bądź do czasu definitywnego załatwienia sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych oraz do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych .Skutkami czynności przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie korespondencji ,zaproszeń, ofert , umów cywilno –prawnych, zamówień itp. w zakresie prowadzonej działalności statutowej Administratora ( Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie)

Pani/Panu/Państwu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania , poprawienia lub usunięcia( być zapomnianym) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Każdy, którego zostało naruszone prawo do ochrony danych osobowych ,ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia danej sprawy. Konsekwencją nie podania danych wymaganych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie może być powodem możliwości załatwienia i realizacji określonej sprawy.).

Sprzeciw w stosunku do czynności przetwarzania jak również wszelkie inne uprawnienia, które dotyczą złożenia sprzeciwu w odniesieniu do danych Pana/Pani/Państwa, można wykonać poprzez złożenie oświadczenia za pomocą korespondencji pocztowej, e-mailem na adres gok@lukow.ug.gov.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNYCH, ZAJĘĆ WOLNOCZASOWYCH i ZESPOŁÓW AMATROSKIEGO RUCHU ATYSTYCZNEGO ORGANIZOWANYCH I PROWADZONYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁUKOWIE I ŚWIETLICE WIEJSKIE
- - -  K  L  I  K  N  I  J  - - -

Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie przetwarza dane osobowe i wizerunki uczestników imprez i zajęć kulturalnych do celów związanych z promocją GOK - na podstawie „Klauzuli Informacyjnej dla uczestników imprez kulturalnych, zajęć wolnoczasowych i zespołów amatorskiego ruchu artystycznego”. Za przetwarzanie danych osobowych i wizerunków w powyższym zakresie odpowiedzialność ponosi Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy prawne , Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez uczestników w/w imprez i zajęć danych osobowych i wizerunków innych uczestników np. wykonywanie własnych zdjęć, filmów na uroczystościach, zawodach, konkursach lub kopiowanie danych i wizerunku ze strony internetowej GOK , przekształcanie i zamieszczanie ich w Internecie na innych portalach społecznościowych jak Facebook i inne. Uprzejmie przypominamy, że rozpowszechnianie danych osobowych innej osoby i wizerunku wymaga uzyskania zezwolenia od tej osoby. Brak takiej zgody może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne i karne dla osoby która dopuszcza się takich nieprawnych praktyk.

Terminy przechowywania danych osobowych
przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie

  1. Umowy wynajmu lokali - przez okres 5 lat,
  2. Umowy zlecenia , umowy o dzieło - przez okres 5 lat,
  3. Imprezy ,wystawy, uroczystości , konkursy organizowane przez GOK - przez okres 25 lat,
  4. Wyjazdy, wycieczki organizowane przez GOK - przez okres 10 lat,
  5. Ewidencja sekcji i zespołów - przez okres 25 lat,
  6. Wydawnictwa, publikacje, materiały promocyjne GOK - przez okres 25 lat

 


INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Kamil  Zaliwski

e-mail: gok@lukow.ug.gov.pl