mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - świetlica Zalesie

Gmina Łuków - grafika

„Budowa świetlicy w miejscowości Zalesie”

Operacja w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00031-6935-UM0310317/17

Cele operacji: wzmocnienie więzi społecznych i kulturalnych poprzez wybudowanie w latach 2017-2018 świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie jako miejsca spotkań i integracji mieszkańców

Planowana operacja jest zgodna z celami LSR wpisuje się w realizację Celu ogólnego: Świadome i aktywne społeczeństwo dysponujące odpowiednim zapleczem kulturowym i społecznym i przyczyni się do osiągnięcia Celu szczegółowego : Atrakcyjna przestrzeń społeczna. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w LSR w analizie SWOT problemy i słabe strony obszaru funkcjonowania LGD tj. Brak oferty spędzania wolnego czasu dla młodzieży oraz osób 50+, niewystarczająco wykorzystane zasoby ludzkie (ludzie młodzi, osoby 50+, kobiety).

Opis operacji:

Realizacja operacji przyczyni się do stworzenia miejsca spotkań i integracji dla mieszkańców wzmacniającego więzi społeczne oraz kulturalne.

Po przeprowadzonej operacji zostaną osiągnięte następujące efekty:

  • liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury - 1 szt.
  • liczba osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury – 4200 osób/rok.

Wskaźnik: dotyczący liczby osób korzystających ze wspartych usług/infrastruktury odpowiada wskaźnikowi określonemu w LSR :Liczba osób korzystających ze wspartych miejsc spotkań i integracji społecznej - 3000 osób/rok. Wskaźnik: Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury odpowiada określonemu w LSR wskaźnikowi: Liczba wspartych miejsc spotkań i integracji mieszkańców- 1 szt.

Zakres operacji " Budowa świetlicy w miejscowości Zalesie " obejmuje wybudowanie nowego kompletnego budynku świetlicy. Inwestycja ma na celu stworzenie obiektu, który będzie miejsce spotkań i integracji mieszkańców wzmacniając lokalny kapitał społeczny. Przedmiotem operacji jest parterowy budynek świetlicy o pow. użyt. świetlicy 261,27 m2 wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne o poj.8m3 oraz zbiornikiem na gaz płynny. W budynku zaprojektowano świetlicę dużą i małą, pom. sanitarne, komunikację, pomieszczenie porządkowe, zaplecze, hall. Główne wejście do budynku zaprojektowano tak, by mogło służyć jako scena (portyk) dla realizowanych imprez okolicznościowych.

Projekt budowlany zakłada również wybudowanie przy świetlicy pomieszczeń dla OSP, koszty te Gmina Łuków poniesie poza planowaną operacją.

Operacja zakłada zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska tj. niska emisja CO2 do atmosfery przy zastosowaniu ogrzewania gazowego oraz wykonanie bezodpływowego zbiornika na ścieki, który nie będzie zanieczyszczał wód podziemnych.

Świetlica będzie pełniła funkcje publiczną zaspokajającą potrzeby lokalnej wspólnoty w zakresie spotkań i integracji mieszkańców.

Działania prowadzone w nowopowstałej świetlicy będą uwzględniały grupy defaworyzowane tj. osoby poniżej 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia i kobiety.

Prowadzone będą w ramach różnych projektów warsztaty kulinarne, taneczne, wokalne, rękodzielnicze, spotkania integrujące wszystkich mieszkańców (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet). Ponadto świetlica jest miejscem wydarzeń i spotkań o charakterze gminnym i ponadgminnym takie jak spotkania sołtysów, spotkania seniorów oraz spotkania mieszkańców z przedstawicielami Urzędu Gminy.

Planuje się przeprowadzenie warsztatów rzeźbiarskich a wykonane rzeźby będą stanowiły trwałą ekspozycję wewnątrz i na zewnątrz świetlicy. Dodatkowo przy świetlicy są organizowane corocznie imprezy sołeckie takie jak pikniki, festyny, dożynki.

Planowane koszty realizacji operacji:

Całkowite koszty operacji: 806 839,27 PLN

Koszty kwalifikowalne: 582 412,55 PLN

Kwota dofinansowania w ramach PROW na lata 2014-2020: 370 589,00 PLN

Okres realizacji i rozliczenia końcowego : 05.04.2017 – 31.07.2018 r.

Gmina Łuków