mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna

Nr umowy: POIS.09.03.00-00-681/13

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Priorytet IX : Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Instytucja Wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 27.01.2015 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 42 804,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 42 804,00 PLN

Kwota dofinansowania: 36 383,40 PLN

Okres realizacji projektu:

  • rozpoczęcie realizacji projektu: 05.01. 2015 r.
  • zakończenie realizacji projektu: 30.10.2015 r.

Cel projektu: prawa jakości powietrzna poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawy jakości powietrza oraz podniesienie efektywności energetycznej w gminie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko obejmował:

  • stworzenie bazy danych,
  • przeprowadzenie szkoleń dla pracowników,
  • informację i promocję dotyczącą udziału dofinansowania POIŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, upublicznianie informacji o opracowaniu planów.

Plan gospodarki niskoemisyjnej, wskazuje działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w gminie poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, redukcję zużycia energii finalnej oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Zadaniem planu jest ułatwienie pozyskania środków finansowych na te działania w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2015-2020. Plan określa kierunki rozwoju Gminy Łuków w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych m.in. w obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne i usługowe.

Projekt prowadzony był przez firmę Cost Cutters Sp. z o.o. z Warszawy.

Zaplanowanie działań objętych Planem wymagało zebrania rzetelnych danych, zwrócono się więc do mieszkańców Gminy z prośbą o wypełnienie ankiet w zakresie zużycia paliw i energii. Na podstawie uzyskanych danych oszacowano wielkości emisji CO2 w gminie oraz rozpoznano możliwości dotyczące m.in.: termomodernizacji budynków oraz instalacji OZE.

W zakresie opracowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej znajdują się m.in.:

  • identyfikacja obszarów problemowych,
  • źródła finansowania inwestycji,
  • wyniki inwentaryzacji emisji CO2,
  • działania i środki zaplanowane na okres objęty Planem.

 


 

  1. Uchwała Rady Gminy Łuków nr XV/117/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.

 


 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko