mapa strony   |
SmodCMS

Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków TSSE

 

„Budowa infrastruktury na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

 

Nr umowy: POIG.06.02.02-00-038/12-00

Oś Priorytetowa 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych

Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno-koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II stopnia: Minister Gospodarki

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 30 września 2013 r.

Całkowity koszt realizacji projektu: 3 484 130,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 2 786 758,78 PLN

Kwota dofinansowania: 2 368 744,96 PLN

Okres realizacji projektu:
- rozpoczęcie realizacji projektu: 15 czerwca 2013 r.
- zakończenie realizacji projektu: 30 listopada 2014 r.

Celem projektu było stworzenie atrakcyjnych dla inwestorów krajowych i zagranicznych dwóch terenów inwestycyjnych na terenie Miasta Łuków i Gminy Łuków stanowiących Podstrefę Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN poprzez budowę infrastruktury. Projekt był realizowany w partnerstwie Miasta Łuków i Gminy Łuków.

W ramach projektu zrealizowano: opracowano dokumentację techniczną wraz z projektem budowlano-wykonawczym na:

  • budowę: wewnętrznej drogi dojazdowej wraz ze zjazdami na terenie inwestycyjnym Miasta Łuków oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż wewnętrznej drogi dojazdowej; wybudowano na terenie inwestycyjnym Miasta Łuków sieć kanalizacji sanitarnej
  • grawitacyjnej, kanał PCV śr. 315 o łącznej długości 408m oraz tłocznej, kanał PE śr. 110 o łącznej długości 217m wraz ze studniami rewizyjnymi na kanale grawitacyjnym o śr. 1000 w ilości 11 szt.; studnią rewizyjną na kanale tłocznym o śr. 1000 w ilości 1 szt. oraz jedną przepompownią ścieków z polimerobetonu z pompami SEV80.80; wybudowano na terenie inwestycyjnym Miasta Łuków kablowe przyłącza energetyczne nn
  • zasilające przepompownię ścieków sanitarnych o długości 240m wraz z szafami sterująco – zasilającymi przepompownię i instalację uziemiającą; wybudowano na terenie inwestycyjnym Miasta Łuków sieć wodociągową PE śr. ø160
  • o łącznej długości 1034,5m wraz z hydrantami nadziemnymi w ilości 9 szt. i przyłączami PE śr. ø90 w ilości 3 szt. o łącznej długości 30m; wybudowano na terenie inwestycyjnym Miasta Łuków sieć kanalizacji deszczowej
  • stanowiącą kanał deszczowy grawitacyjny PCV śr. 315mm o łącznej długości 360m wraz z studniami rewizyjnymi o śr. 1000 w ilości 7 szt., jednym osadnikiem o śr. 1800 i jednym separatorem koalescencyjnym substancji ropopochodnych; wybudowano na terenie inwestycyjnym Miasta Łuków wewnętrzną drogę dojazdową wraz
  • ze zjazdami do działek nr 1258/3, 1256/14, 1256/16 o nawierzchni z kostki betonowej, gr. 10cm na podbudowie betonowej o obciążeniu 100 kN na oś pojazdów (kategoria ruchu KR-3), szerokości 7,0m i długości całkowitej około 620mb; wybudowano na terenie inwestycyjnym Miasta Łuków oświetlenie uliczne o łącznej
  • długości około 550m w tym 17 lamp oświetleniowych; opracowano dokumentację techniczną wraz z projektem budowlano-wykonawczym na
  • budowę wewnętrznej drogi dojazdowej do działek na terenie inwestycyjnym Gminy Łuków; wybudowano drogę na terenie Gminy Łuków o długości 100m.

Efektem realizacji projektu jest uzbrojony teren inwestycyjny, powiększający swym obszarem Podstrefę Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, podwyższający atrakcyjność inwestycyjną Miasta Łuków i Gminy Łuków, powiatu łukowskiego a także województwa lubelskiego i całego regionu.