mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malcanów

Tytuł operacji:

"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malcanów"

W miejscowości Malcanów na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 182/2 zrealizowano operację pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malcanów”.

Celem głównym operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Malcanów poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Realizacje tej operacji stworzy warunki do organizacji spotkań społeczności wiejskiej i rozwoju życia kulturalnego na miarę potrzeb i wymogów mieszkańców. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Malcanów.

Wybudowanie obiektu odbyło się systemem zleconym poprzez wyłonienie zewnętrznej firmy, która wykonała zadanie zgodnie z projektem i kosztorysem. Zakres robót obejmował wykonane budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 108,84 m2, powierzchni użytkowej 83,41 m2, kubaturze 492,50 m3 oraz przydomowej oczyszczalni ścieków sanitarnych o przepustowości 5,00 m3/dobę. Zakres robót obejmował także utwardzenie placu oraz wjazdu z drogi publicznej, ogrodzenie terenu, obsługę geodezyjną oraz nadzór inwestorski.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 00447-6930-UM0330507/13, która została podpisana dnia 17 października 2013 roku, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość operacji wyniosła 369 451,23 zł. Koszty kwalifikowalne operacji: 300 366,85 zł. Wartość dofinansowania: 125 000,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”