mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwacz

Tytuł operacji:

"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwacz"

W miejscowości Karwacz na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 729 zrealizowano operację pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwacz”.

Celem głównym operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Karwacz poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Realizacje tej operacji stworzy warunki do organizacji spotkań społeczności wiejskiej i rozwoju życia kulturalnego na miarę potrzeb i wymogów mieszkańców. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Karwacz.

Wybudowanie obiektu odbyło się systemem zleconym poprzez wyłonienie zewnętrznej firmy, która wykonała zadanie zgodnie z projektem i kosztorysem. Zakres robót obejmował wykonane budynku świetlicy wiejskiej o powierzchni zabudowy 152,80 m2, powierzchni użytkowej 125,11 m2, kubaturze 776,34 m3 oraz zbiornika na ścieki sanitarne o poj. 8,00 m3. Zakres robót obejmował także utwardzenie placu, ogrodzenie terenu, obsługę geodezyjną oraz nadzór inwestorski.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 00423-6930-UM0330506/13, która została podpisana dnia 4 września 2013 roku, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowita wartość operacji wyniosła 468 443,90 zł. Koszty kwalifikowalne operacji: 380 848,70 zł. Wartość dofinansowania: 220 000,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”