mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Strzyżew

"Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Strzyżew"

W miejscowości Strzyżew na działce ewidencyjnej oznaczonej numerem 1344/2 w 2014 roku zrealizowano operację pn.: „Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Strzyżew”.

Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez udostępnienie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej mieszkańcom miejscowości Strzyżew. Obiekt będzie miejscem aktywnego wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców Strzyżewa i pobliskich miejscowości. Przyczyni się do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej oraz stanie się ważnym elementem małej bazy turystycznej Szlaku Ziemi Łukowskiej pozwalającej na wypoczynek i rekreację. Wybudowanie obiektu odbędzie się systemem zleconym poprzez wyłonienie zewnętrznej firmy, która wykonana zadanie zgodnie z projektem i kosztorysem.

Zakres robót obejmował wykonane obiekty małej infrastruktury turystycznej składające się z :

  • altany o konstrukcji drewnianej (wys. w kalenicy 4,81m, dł. 8 m, szer. boku - 3,10 m),
  • 3 siedzisk drewnianych, paleniska wraz z metalowym masztowym trwale związanym z gruntem obrotowym grillem
  • stojaka na rowery przewidzianego na 10 miejsc o konstrukcji stalowej ocynkowanej.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 02220-6930-UM0344031/14, która została podpisana dnia 22 maja 2014 roku, w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie „Małe projekty”. Całkowita wartość operacji wyniosła 36.966,75 zł. Koszty kwalifikowalne operacji: 30.054,27 zł. Wartość dofinansowania: 24.043,41 zł.

Dobre praktyki - Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Strzyżew – kwiecień – maj 2014

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”