mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazy

Tytuł operacji:

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łazy”

Działanie:

Działanie:4.1/413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalizacja:

Miejscowość Łazy, gmina Łuków, działka numer 570, 571

Opis operacji:

Planowana operacja zgodna jest z celami LSR i wpisuje się w Cel ogólny 2 tj. Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych mieszkańców oraz przyczyni się do osiągnięcia Celu szczegółowego LSR 2.1: Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej. Operacja zgodna jest z kryteriami wyboru operacji określonymi przez LGD. Realizowana będzie na obszarze LGD i dotyczy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnych

Celem głównym operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Łazy poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Realizacja tej operacji stworzy warunki do organizacji spotkań społeczności wiejskiej i rozwoju życia kulturalnego na miarę potrzeb i wymogów mieszkańców. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Łazy.

W ramach operacji rozbudowano budynek świetlicy wiejskiej w Łazach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powierzchnia zabudowy rozbudowanej części: 279,40 m2. Powierzchnia użytkowa rozbudowanej części: 236,19 m2. Kubatura rozbudowanej części: 1811,20 m3.

Prace obejmowały:

 • Roboty rozbiórkowe,
 • Roboty ziemne,
 • Przygotowanie i montaż zbrojenia,
 • Roboty fundamentowe,
 • Izolacje fundamentów,
 • Roboty murowe,
 • Roboty monolityczne,
 • Konstrukcja dachowa i pokrycie,
 • Roboty wykończeniowe zewnętrzne,
 • Roboty wykończeniowe wewnętrzne,
 • Roboty posadzkowe,
 • Stolarka okienna i drzwiowa,
 • Instalacja zasilająca,
 • Instalacja wewnętrzna,
 • Instalacja odgromowa,
 • Instalacja wodno-kanalizacyjna,
 • Instalacja co i wentylacji,
 • Instalacja gazu,
 • Przyłącze wodociągowo - kanalizacyjne

Opaska przy budynku – 51 mkw, Plac utwardzony – 1340 mkw

Wartość: Kwota dofinansowania : 330 000,00 zł Koszty całkowite: 633 321,29 zł Nr umowy o dofinansowanie: 00276-6930-UM0330333/11 z 17.02.2012

Gmina Łuków - grafika