mapa strony   |
SmodCMS

Oznakowanie szlaku - informacje

„Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Łuków”

Projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na terenie gminy Łuków w 2013 roku zrealizowano operację pn.: „Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Łuków”. Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Łuków poprzez utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego. Realizacja operacji umożliwi społeczności wiejskiej – mieszkańcom Gminy Łuków - rozwój rekreacyjny i turystyczny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Zakres robót obejmuje oznakowanie szlaku rowerowego na terenie Gminy Łuków o łącznej długości 45 350 m, zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. Oznakowanie szlaku rowerowego obejmuje rozmieszczenie wg projektu 241 znaków R-1a - 5 szt, R-1 - 177 szt, R-1b w lewo - 13 szt, R-1b w prawo - 13 szt, R-3 - 19 szt, R-3a - 7 szt, R-3b w lewo - 2 szt, R-3b w prawo - 2 szt, R-3cPL - 2 szt, R-1/ZD - 1 szt, znaki malowane - 23 szt, znaki malowane podwójne - 37 szt.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 01755-6930-UM0343260/13, która została podpisana dnia 4 września 2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie „Małe projekty”. Całkowita wartość operacji wyniosła 12.269,00 zł. Wartość dofinansowania: 9.815,00 zł.

Dobre praktyki - Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Łuków – kwiecień - listopad 2013

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”