mapa strony   |
SmodCMS

Informacje o języku migowym

W dniu 1 kwietnia 2012 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o języku migowym i innych środków komunikowania się z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. z 2011 r. Nr. 209 poz. 1243).

Ustawa przewiduje, że organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwego ze względu na właściwość sprawy organu administracji publicznej, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie, o którym mowa powinno być dokonane w formie określonej przez organ administracji publicznej, w sposób dostępny dla osób uprawnionych. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa powyżej, organ administracji publicznej jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

Organ administracji publicznej, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w niniejszej ustawie.

Osoby pragnące skorzystać z tego uprawnienia mogą kontaktować się z sekretariatem w Urzędzie Gminy Łuków, numer tel/fax: 25 798-24-39, e-mail: sekretariat@lukow.ug.gov.pl