mapa strony   |
SmodCMS

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Łuków

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od 1 kwietnia 2020 roku)

KLIKNIJ I ZOBACZ
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (posesje prywatne - od stycznia 2021 r.)
KLIKNIJ I POBIERZ

 

DEKLARACJA O WYSOKOSCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (firmy - od stycznia 2022 r.)
KLIKNIJ I POBIERZ

 


Kalkulacja wzrostu cen za gospodarowanie odpadami w 2020 roku

dokument PDF             I             prezentacja PowerPoint


Baza danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO)
- kto się musi zarejestrować?
-- KLIKNIJ --


 

Gmina Łuków

Gmina Łuków

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami - wersja PDF:

 

Firmy odbierające opony, folię i sznurki rolnicze

 

Numer rachunku bankowego do wpłat

NRB 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030
Bank Spółdzielczy w Łukowie

 
Opłatę za gospodarowanie odpadami możemy wnosić w kasie Urzędu Gminy Łuków w godzinach 7:30 -14:30 a także przelewem na dedykowane konto bankowe:
 
 NRB 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Łukowie
 

Opłatę z nieruchomości zamieszkałych
należy uiścić odpowiednio do dnia
( za m-c I-III do 15 marca/ za m-c IV-VI do 15 maja/ za m-c VII-IX do 15 września/ za m-c X-XII do 15 listopada)
w kasie Urzędu Gminy Łuków, u sołtysa lub na wyżej wymienione konto

Opłatę z nieruchomości niezamieszkałych
uiszcza się z dołu raz na miesiąc tj. do ostatniego dnia danego miesiąca za ten miesiąc.

 
w tytule przelewu prosimy wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami" oraz podać imię i nazwisko osoby, na którą składana była deklaracja wraz z adresem posesji

____________________________________________________________________

Godziny pracy PSZOKU:

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00


 

Gmina Łuków

 


Sposób dostarczenia:

  1. właściową deklarację można wypełnić ręcznie i dostarczyć do urzędu w tradycyjny sposób,
  2. można podpisać elektronicznie i przesłać poprzez EPUAP - Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane konto oraz bezpłatny PROFIL ZAUFANY lub płatny Elektroniczny Podpis Kwalifikowany). Dokumenty nie podpisane nie będą rozpatrywane.

INFORMACJE O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ŁUKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 888) Wójt Gminy Łuków informuje mieszkańców gminy o:

  • podmiocie świdczącym usługi pt. "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków"

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych zadania związane z „Odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków” w okresie od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2022 r. realizuje firma:

EKOLIDER Jarosław Wyglądała
z siedzibą: Lucin 4, 08 – 400 Garwolin

Partner: ECOGLOBE T. Wyglądała Sp. k.
z siedzibą: ul. T. Kościuszki 107D, 21-560 Międzyrzec Podlaski

  • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

 

Według rocznego sprawozdania Wójta Gminy Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Łuków osiągnęła następujące poziomy:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, zmieszane opady opakowaniowe oraz opakowania ze szkła:

 

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Osiągnięty poziom recyklingu:

6,6 %

19,9 %

32,7 % 45 % 32,49 % 28,13 % 42,21 % 48,47 % 56,33 % 30,21 %
 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Osiągnięty poziom recyklingu:

79,1 %

100 %

100 % 100 % 93,63 % 100 % 100 % 100 % 63,60 % 98,82 %
 

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Osiągnięty poziom recyklingu:

5,2 %

34,6 %

43,7 % 37,9 % 29,81 % 8,457 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
 
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2021, poz. 888) zostało podpisane porozumienie z Miastem Łuków na wspólne wykonywanie zadania własnego gminy z zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na podstawie którego mieszkańcy gminy Łuków mają prawo korzystania z:

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK )
zlokalizowanego w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 wrześni 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1893):

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

Godziny pracy PSZOKU:

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00

Informujemy, że zużytych baterii i akumulatorków można pozbyć się w Urzędzie Gminy Łuków w wyznaczonych punktach.

 

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - GMINA ŁUKÓW

 
L.p.
Podmiot
 
Adres / telefon
1

EKOLIDER
Jarosław Wyglądała

Lucin 4
08-400 Garwolin,
tel. 25 682 76 00

2

Przedsiębiorstwo Usług
i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 6 B
21-400 Łuków,
tel. 25 798 22 04

3

PUK SERWIS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Brzeska 110,
08-110 Siedlce,
tel. 25 632 84 01

4

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Kościelna 38
21-411 Wojcieszków,
tel. :  25 755 41 32

5

ECOGLOBE T. Wyglądała
Spółka Komandytowa

ul. Tadeusza Kościuszki 107D,
21-560 Międzyrzec Podlaski,
tel. : 508 158 089

 

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2015 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2016 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2017 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2018 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2019 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2020 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2021 rok
- kliknij -