mapa strony   |
SmodCMS

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Łuków

 

Gmina Łuków

Gmina Łuków

 

Powyższa ulotka - dokument PDF - kliknij

 

 ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (od 1 kwietnia 2020 roku)
KLIKNIJ I ZOBACZ

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (posesje prywatne - od stycznia 2021 r.)
KLIKNIJ I POBIERZ

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (firmy - od stycznia 2021 r.)
KLIKNIJ I POBIERZ

 


Kalkulacja wzrostu cen za gospodarowanie odpadami w 2020 roku

dokument PDF             I             prezentacja PowerPoint


Baza danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami (BDO)
- kto się musi zarejestrować?
-- KLIKNIJ --


 

Gmina Łuków

Gmina Łuków

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami - wersja PDF:

 

Firmy odbierające opony, folię i sznurki rolnicze

 

Numer rachunku bankowego do wpłat

NRB 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030
Bank Spółdzielczy w Łukowie

 

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW 2020 - KLIKNIJ

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW 2019 - KLIKNIJ

 

Uwaga - Sprostowanie w ulotce !!!

Prosimy o nie wrzucanie ręczników papierowych i chusteczek higienicznych (ewentualnie papieru toaletowego) – do frakcji Bioodpadów

Powyższe odpady należy wrzucać do frakcji: pozostałe odpady/pozostałość z segregacji

 

 
Opłatę za gospodarowanie odpadami możemy wnosić w kasie Urzędu Gminy Łuków w godzinach 7:30 -14:30 a także przelewem na dedykowane konto bankowe:
 
 NRB 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Łukowie
 

Opłatę należy uiścić odpowiednio do dnia
( za m-c I-III do 15 marca/ za m-c IV-VI do 15 maja/ za m-c VII-IX do 15 września/ za m-c X-XII do 15 listopada)
w kasie Urzędu Gminy Łuków, u sołtysa lub na wyżej wymienione konto

 
w tytule przelewu prosimy wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami" oraz podać imię i nazwisko osoby, na którą składana była deklaracja wraz z adresem posesji

____________________________________________________________________

Godziny pracy PSZOKU:

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00


 

Gmina Łuków

 


Sposób dostarczenia:

  1. właściową deklarację można wypełnić ręcznie i dostarczyć do urzędu w tradycyjny sposób,
  2. można podpisać elektronicznie i przesłać poprzez EPUAP - Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (wymagane konto oraz bezpłatny PROFIL ZAUFANY lub płatny Elektroniczny Podpis Kwalifikowany). Dokumenty nie podpisane nie będą rozpatrywane.

INFORMACJE O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ŁUKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289) Wójt Gminy Łuków informuje mieszkańców gminy o:

  • podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków:

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zadania związane z „Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków” w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 r.,  od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje firma:

EKOLIDER Jarosław Wyglądała
z siedzibą: Lucin 4, 08 – 400 Garwolin

  • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja
Biała 185b, 21 – 300 Radzyń Podlaski

  • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

WYKAZ PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ - GMINA ŁUKÓW

L.p.
Podmiot
 
Adres / telefon
1

EKOLIDER
Jarosław Wyglądała

Lucin 4
08-400 Garwolin,
tel. 25 682 76 00

2

Przedsiębiorstwo Usług
i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 6 B
21-400 Łuków,
tel. 25 798 22 04

3

PUK SERWIS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Brzeska 110,
08-110 Siedlce,
tel. 25 632 84 01

4

Gminny Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Kościelna 38
21-411 Wojcieszków,
tel. :  25 755 41 32

5

ECOGLOBE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Spółka Komandytowa

ul. Tadeusza Kościuszki 107D,
21-560 Międzyrzec Podlaski,
tel. : 508 158 089

 

Według rocznego sprawozdania Wójta Gminy Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Łuków osiągnęła następujące poziomy:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, zmieszane opady opakowaniowe oraz opakowania ze szkła:

 

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osiągnięty poziom recyklingu:

6,6 %

19,9 %

32,7 % 45 % 32,49 % 28,13 % 42,21 % 48,47 %
 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osiągnięty poziom recyklingu:

79,1 %

100 %

100 % 100 % 93,63 % 100 % 100 % 100 %
 

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Osiągnięty poziom recyklingu:

5,2 %

34,6 %

43,7 % 37,9 % 29,81 % 8,457 % 0,0 % 0,0 %
 
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289) zostało podpisane porozumienie z Miastem Łuków na wspólne wykonywanie zadania własnego gminy z zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na podstawie którego mieszkańcy gminy Łuków mają prawo korzystania z:

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK )
zlokalizowanego w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 wrześni 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688):

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

Godziny pracy PSZOKU:

poniedziałek 10:00-18:00

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00

Informujemy, że zużytych baterii i akumulatorków można pozbyć się w Urzędzie Gminy Łuków w wyznaczonych punktach.

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2015 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2016 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2017 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2018 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2019 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2020 rok
- kliknij -