mapa strony   |
SmodCMS

Informacje - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krynka

Tytuł operacji:

„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krynka”

Działanie:

Działanie:4.1/413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Lokalizacja:

miejscowość Krynka, Gmina Łuków, powiat łukowski, województwo lubelskie Operacja zlokalizowana jest w Krynce w odległości 5 km od Łukowa, na działce nr 761 będącej własnością Gminy Łuków, która zlokalizowana jest przy asfaltowej drodze powiatowej Trzebieszów - Celiny - Krynka – Gręzówka-Łuków.

Opis operacji:

Celem głównym operacji jest zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców miejscowości Krynka poprzez budowę świetlicy wiejskiej. Realizacja tej operacji stworzy warunki do organizacji spotkań społeczności wiejskiej i rozwoju życia kulturalnego na miarę potrzeb i wymogów mieszkańców. Operacja wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Krynka.

Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi.

Planowana operacja zgodna jest z celami LSR i wpisuje się w Cel ogólny 2 tj. Atrakcyjna przestrzeń dla aktywnych mieszkańców oraz przyczyni się do osiągnięcia Celu szczegółowego LSR 2.1: Poprawa dostępu do infrastruktury społecznej .Operacja zgodna jest z kryteriami wyboru operacji określonymi przez LGD. Realizowana będzie na obszarze LGD i dotyczy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji społeczno-kulturalnych.

W ramach operacji planuje się wybudowanie budynku świetlicy wiejskiej w Krynce wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wewnętrzne instalacje wodnokanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacja elektryczna, wentylacji mechanicznej i instalacji gazowej, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne). Powierzchnia zabudowy: 368,83 m2 Powierzchnia użytkowa: 293,03 m2 Kubatura: 1986,98 m3.

Nowo wybudowany budynek świetlicy składać się będzie z następujących pomieszczeń:

  • wiatrołap i hall
  • zaplecze
  • sanitariaty
  • biblioteka z czytelnią i zapleczem
  • pomieszczenie socjalne
  • garaż - izba pamięci
  • pomieszczenie świetlicy
  • pomieszczenie magazynowo
  • biurowe

Całkowita wartość operacji: 791 482,52 PLN . Wielkość wkładu środków w ramach EFRROW: 440 000 PLN