mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarium - realizacja projektu

Projekt w trakcie realizacji - karta będzie uzupełniona sukcesywnie ważniejszymi danymi zgodnie z datami czynności wdrożeniowych projektu po stronie UMWL (Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego) oraz Gminy Łuków. Daty czynności po stronie UMWL zaczerpnięte ze strony informacyjnej projektu www.wrotalubelszczyzny.pl

 1. Wypełnienie pierwszej ankiety informacyjnej przez Gminę Łuków - 23.02.2010 r.
 2. Deklaracja wstępnego zaangażowania Gminy Łuków w realizację projektu - 14.04.2010 r.
 3. Wypełnienie ankiet szczegółowych dotyczących zaawansowania procesu informatyzacji, planowanych działań oraz zapotrzebowania inwestycyjnego - 14.05.2010
 4. Spotkanie informacyjne w zakresie zadań realizowanych w projekcie wraz  z omówieniem ankiet - 07.06.2010 r.
 5. Wysłanie ankiet niezbędnych do rozpoczęcia realizacji projektu - 06.08.2010 r.
 6. Podjęcie uchwały przez RG Łuków w sprawie przystąpienia do partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" - 17.09.2010 r.
 7. Podjęcie uchwały przez RG Łuków w sprawie zabezpieczernia środków na współfinansowanie partnerskiego projektu "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" - 05.10.2010 r.
 8. Podpisanie umowy partnerskiej - 26.10.2010 r.
 9. Przekazanie UMWL niezbędnych oświadczeń, opini i zaświadczeń w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego projektu - 21.12.2010 r.
 10. Podpisanie przez Gminę Łuków aneksu nr 1 do umowy partnerskiej z UMWL - 25.03.2011 r.
 11. Przekazanie opini składu orzekującego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego - 10.05.2011 r.
 12. Pierwsza dostawa sprzętu w ramach projektu (przełącznik sieciowy) - 20.07.2011 r.
 13. Przekazanie kart zestawienia sprzętu wraz z graficznym planem sytuacyjnym rozmieszczenia - 28.07.2011 r.
 14. Podpisanie przez Gminę Łuków aneksu nr 2 do umowy partnerskiej z UMWL- 10.08.2011 r.
 15. Podpisanie umowy przez UMWL o dofinansowanie projektu "Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji"- 11.10.2011 r.
 16. Dostawa komputerów - 26.10.2011 r.
 17. Dostawa urządznia wielofunkcyjnego oraz skanera - 27.10.2011 r.
 18. Podpisanie umowy przez UMWL z Wykonawcą na dostawy sprzętu i systemów - 01.06.2012 r.
 19. Dostawa serwera lokalnego wraz z oprogramowaniem - 27.08.2012 r.
 20. Szkolenia z zakresu użytkowania LMEZD (Lokalny Moduł Elektroniczny Zarządzania Dokumentacją), LMEA (Lokalny Moduł Elektroniczne Archiwum) oraz EAP XML (Edytor Aktów Prawnych XML) - 24-26.09.2012 r.
 21. Ogłoszenie konkursu plastycznego celem, którego jest poszerzenie wiedzy na temat projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” - 28.09.2012 r.