mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

a) Cel

Główne cele projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”: 
•  zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, 
• wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych, 
• modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej, 
• wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego, 
• poprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych, 

 

Celem nadrzędnym inwestycji jest poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie administracji publicznej w województwie lubelskim. 
Celem bezpośrednim inwestycji jest cyfrowa konsolidacja systemu informacyjnego oraz zwiększenie dostępności do usług e-urzędu. 
Realizacja projektu pozwoli UMWL na wywiązanie się z założeń „Linii współpracy”, do której przystąpił Zarząd Województwa Lubelskiego poprzez akceptację oraz podpisanie 
w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego na Konwencie Marszałków 18 lutego 2010 r. listu intencyjnego pomiędzy Marszałkami Województw a MSWiA. Linia współpracy jest wiodącym dokumentem programowym opracowanym w ramach wspólnej inicjatywy na rzecz modernizacji funkcjonowania administracji zakładającej powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych do realizacji zadań publicznych zgodnych ze Strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013 w obszarach człowiek, gospodarka, państwo, gdzie zakłada się, że ww. cele muszą być osiągane wspólnie przez systemy rządowe i samorządowe 
Projekt „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji” wpisuje się w cele wskazane przez MSWiA nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ustawa wprowadza nową metodę uwierzytelniania klientów administracji, czyli Profil Zaufany. Będzie to darmowe narzędzie udostępnione przez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP). Umożliwi składanie pism i wniosków bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego. Zadaniem projektu jest zapewnienie Lubelszczyźnie dostępu oraz integracji z platformą ePUAP. 
Realizacja projektu zapewni interoperacyjność z innymi projektami w szczególności z równolegle realizowanymi projektami centralnymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (e-PUAP i pl.ID). 
W ramach projektu będziemy poszukiwać własnych rozwiązań optymalnych 
w lubelskich warunkach.

b) Otoczenie

Obecny stan informatyzacji oraz funkcjonowania infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim spowodowane jest brakiem środków finansowych na pokrycie kosztów inwestycji, która pozwoliłaby na osiągniecie stanu kompleksowej informatyzacji województwa na która składają się e-usługi, nowoczesne rozwiązania aplikacyjne jak również infrastruktura teleinformatyczna.

Brak informatyzacji administracji publicznej województwa lubelskiego 
ma następujące skutki i wpływ na funkcjonowanie administracji i sytuacje jego petentów: 
• jednostki ponoszą dodatkowe koszty, które generowane są w ramach jego działalności 
w obszarze świadczenia usług administracji 
• dodatkowe koszty związane z funkcjonowaniem obecnie użytkowej, przestarzałej 
i wysoce awaryjnej infrastruktury informatycznej, wymagającej dużych nakładów finansowych na naprawy oraz usługi serwisowych firm zewnętrznych 
• brak optymalizacji czasu obsługi petenta 
• wydłużony czas oczekiwania na odpowiedź jednostki, brak możliwości podjęcia odpowiednich działań w odpowiednim czasie 
• ograniczony dostęp usług  dla petentów

W kontekście nowelizacji k.p.a. i ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne dotyczącej kompleksowej informatyzacji połączonej z wdrażaniem techniki przesyłania dokumentów, nakazującej wykonywanie i przesyłanie pism w formie elektronicznej z zastosowaniem podpisu elektronicznego, stosowanie urzędowych poświadczeń odbioru oraz interoperacyjności systemów teleinformatycznych i rejestrów publicznych realizacja na Lubelszczyźnie tego typu inwestycji jest absolutną koniecznością. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców województwa lubelskiego na poziomie zgodnymi ze standardami Unii Europejskiej wymaga wykorzystania zdobyczy technicznych społeczeństwa informacyjnego i inwestycji, które wykraczają poza możliwości finansowe urzędów.

c) Główne działania

Projekt podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządów i ich priorytety. Wszyscy uczestnicy będą realizowali wspólnie minimalny zakres (portal regionalny i serwisy informacyjne). 
Stan infrastruktury informatycznej województwa lubelskiego po realizacji projektu zostanie osiągnięty dzięki rozbudowie i modernizacji posiadanych dotychczas zasobów.

Wnioskowany projekt uwzględnia następujące etapy i zakres realizacji: 
1.  Modernizacji i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej – polegająca na wymianie przestarzałych technologicznie komputerów, a także jeśli wymagać będzie tego sytuacja na rozbudowie sieci LAN w urzędach nie posiadających potzrebnej infrastruktury sieciowej. 
2.  Zakup i instalacja oraz konfiguracja serwerów, sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych centrum przetwarzania danych:
 
• urządzenia aktywne sieci w tym: routery, switch’e, firewall’e, 
• serwery: webowe, aplikacyjne, bazodanowe, backupu, poczty elektronicznej 
część regionalna 
• urządzenia aktywne sieci : routery, firewall’e 
część lokalna 
• urządzenia aktywne sieci : switche 
• komputery, serwery aplikacji i baz danych

3. Zakup i instalacja oprogramowania – konieczne jest zaprojektowanie i stworzenie  serwisu internetowego służącego do obsługi platformy regionalnej „Wrota Lubelszczyzny”, zawierającego rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędów i podległych jednostek lub dostosowanie obecnych systemów, platforma e-usług  odpowiedzialna za komunikację z klientem, system płatności, formularze elektroniczne 
w tym repozytorium formularzy, edytor formularzy, system bezpieczeństwa w tym zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie komunikacji, elektroniczny obieg dokumentów, moduł wymiany danych wraz z lokalnym komponentem brokera integracyjnego, lokalny komponent systemu płatności, system weryfikacji podpisu elektronicznego.

4. Wdrożenie systemu – System informatyczny umożliwi gromadzenie, porządkowanie, przetwarzanie, wyszukiwanie, przenoszenie danych. Jest to także wzrost bezpieczeństwa 
i ochrony danych, sprawna obsługa użytkowników, a także otoczenie prawne użytkowników rejestru. 
5. Szkolenia dla uczestników projektu z zakresu funkcjonowania platformy regionalnej 
z wykorzystaniem e-learningu. 
6. Monitorowanie projektu, poprzez raporty doradcy technologicznego projektu, raporty wykonawcy, ankiety wśród Partnerów, statystyki z systemu. 
7. Promocja - działania informacyjno-szkoleniowe wśród mieszkańców województwa.

d) Korzyści

Korzyści dla urzędów  z realizacji projektu: 
• system informatyczny jako podstawowa wymiana informacji między jednostkami sektora publicznego województwa lubelskiego 
• uproszczenie i optymalizacja procedur administracyjnych 
• redukcja ujmowania i przechowywania danych dzięki wspólnym bazom i lepszym procedurom 
• wyższa jakość informacji, mniejsze koszty kontroli jakości 
• sprawniejsze rozpatrywanie coraz większej ilości załatwianych spraw, przyczyni się 
do usprawnienia nadzoru nad dokumentami, powstanie baza informacyjna 
• administracja publiczna skuteczniej będzie mogła sprostać wymogom i oczekiwaniom jakie stawiają interesanci 
• usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej 
• poprawa wizerunku urzędu - urząd bardziej przyjazny obywatelowi 
• możliwość korzystania z infrastruktury umożliwiającej wymianę danych pomiędzy urzędami administracji publicznej 
• poszerzenie katalogu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną 
• standaryzacja wymiany danych 
• ograniczenie duplikowania czynności 
• popularyzacja otwartości i neutralności technologicznej. 

 

Korzyści dla mieszkańców Lubelszczyzny: 
• możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną zebranych w jednym miejscu dzięki budowie regionalnego środowiska 
e-Administracji. 
• wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych 
oraz modernizacji infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej 
• alternatywny sposób załatwienia spraw urzędowych – przez internet 
• możliwość wnoszenia opłat za usługi publiczne drogą elektroniczną 
• skrócenie czasu załatwiania spraw administracyjnych 
• ograniczenie konieczności powiadamiania wszystkich urzędów o zmianie danych osobowych 
• możliwość załatwienia oraz sprawdzenia stanu sprawy w dowolnym miejscu i czasie

Efekty społeczno-gospodarcze projektu

Efektem realizacji ww. celu będzie m.in. podniesienie atrakcyjności regionu 
dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa lubelskiego.

e)  Partnerzy

Beneficjentami bezpośrednimi projektu „Wrota Lubelszczyzny-informatyzacja administracji" są jednostki samorządu terytorialnego: 
• samorząd wojewódzki (Urząd Marszałkowski) i jego podmioty podległe 
• samorządy powiatowe i ich podmioty podległe 
• samorządy miast na prawach powiatu i jego podmioty podległe 
• samorządy gmin miejskich i jego podmioty podległe 
• samorządy gmin miejsko-wiejskiej i jego podmioty podległe 
• samorządy gmin wiejskich i jego podmioty podległe

Informacje ogólne o projekcie - źródło strona internetowa promująca projekt www.wrotalubelszczyzny.pl