mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarium - realizacja projektu

KALENDARUIM

2007 rok

Pomysł projektu powstał w 2007 r. i został zaprezentowany wójtom i burmistrzom gmin i miast powiatu łukowskiego podczas spotkania zorganizowanego przez Starostę Łukowskiego. W tym też roku rozpoczęto prace nad utworzeniem Umowy Partnerskiej oraz uchwaleniem przez Radę Powiatu, Rady Gmin i Rady Miast uchwał intencyjnych.

2008 rok

Przesłanie i uchwalenie uchwał intencyjnych do realizacji projektu. Deklaracja przystąpienia wszystkich samorządów gminnych i miejskich powiatu łukowskiego oraz Gmina Kłoczew. Ustawicznie i systematycznie trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy UE.

2009 rok

  • W odpowiedzi na konkurs nr 08/RPOWL/4.1/2009 w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne Kategoria I: Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym w dniu 03.07.2009 został złożony wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami,

  • 7 października 2009 r. Starosta Łukowski otrzymał informacje, że projekt przeszedł proces oceny formalnej o został skierowany do oceny merytorycznej. W wyniku tej oceny projekt nasz uzyskał 80 % punktów i znalazł się na liście projektów do dofinansowania na pozycji 8.

  • 22 grudnia 2009 przekazano informację w sprawie złożenia dokumentów przed podpisaniem umowy.

2010 rok

  • Skompletowane dokumenty zostały złożone w dniu 23 marca 2010 r.

  • W dniu 8 czerwca 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu "Kompleksowa informatyzacja Powiatu Łukowskiego oraz Gminy Kłoczew". Całkowita wartość projektu wynosi 5 701 027,78 zł, zaś kwota dofinansowania to 4 845 873,61 zł (85% całkowitej wartości projektu).

  • W dniu 22 lipca 2010 roku został rozstrzygnięty przetarg na wyłonienie wykonawcy, który zajmie się wdrożeniem e-usług, budową sieci teleinformatycznych, dostarczeniem sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu. Przetarg wygrała firma UNIZETO z Lublina i z nią zostanie podpisana umowa o realizację zadania.

  • W dniu 14 września odbyło się spotkanie robocze kadry zarządzającej projektem. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy gminni koordynatorzy projektu, kadra zarządzająca Lidera Projektu oraz przedstawiciel firmy UNIZETO, która realizuje dostawy sprzętu, oprogramowania oraz prowadzi inne prace związane z realizacją projektu. W trakcie spotkania omówiono dotychczas zrealizowane zadania oraz przedstawiono kalendarz prac na najbliższy czas. Przyjęto ustalenia dotyczące zasad odbioru sprzętu dostarczanego gminom w ramach projektu, ustalono zasady komunikowania się z dostawcami.

  • 15 października partner projektu Gmina Łuków otrzymała sprzęt i oprogramowanie wynikające z harmonogramu dostaw oraz podpisano częściowy protokół przekazania-odbioru

  • W dniu 3 grudnia 2010 roku podpisano aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu "Kompleksowa informatyzacja Powiatu Łukowskiego oraz Gminy Kłoczew". Całkowita wartość projektu wynosi 5 661 081,08 zł, zaś kwota dofinansowania to 4 811 918,91 zł (85% całkowitej wartości projektu).

  • 15 grudnia partner projektu Gmina Łuków podpisała II częściowy protokół przekazania-odbioru elementów dostaw w ramach projektu. Dokument dotyczył portalu obsługi interesanta oraz informacyjno-promocyjnego.

2011 rok

W dniu 11 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie podsumowujące kadry zarządzającej projektem pn. "Kompleksowa informatyzacja Powiatu Łukowskiego oraz Gminy Kłoczew".

W spotkaniu uczestniczyli wszyscy gminni koordynatorzy projektu oraz kadra zarządzająca Lidera Projektu. W spotkaniu wzięli udział również: Starosta Łukowski Pan Janusz Kozioł oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Konstanty.

W trakcie spotkania wspólnie podsumowano zrealizowany projekt a także podzielono się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi jego wdrożenia w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Na koniec koordynator projektu przekazał gminnym koordynatorom protokoły odbioru prac, dostaw sprzętu oraz wdrożenia tzw. eUsług a także przekazał informację, że w dniach od 20 do 24 stycznia 2011 r. Urząd Marszałkowski w Lublinie przeprowadzi czynności kontrolne dotyczące prawidłowości realizacji w/w projektu.