mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

Nazwa projektu:

„Kompleksowa informatyzacja Powiatu Łukowskiego oraz Gminy Kłoczew”

Dane podmiotu realizującego projekt:

Powiat Łukowski
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
woj. Lubelskie
nr tel. 0-25 798 22 03
www.starostwolukow.pl

Partnerzy projektu:

Powiat Łukowski – lider projektu

Gminy i Miasta Powiatu Łukowskiego

 • Gmina Adamów
 • Gmina Krzywda
 • Gmina Łuków
 • Gmina Serokomla
 • Gmina Stanin
 • Gmina Stoczek Łukowski
 • Gmina Trzebieszów
 • Gmina Wojcieszków
 • Gmina Wola Mysłowska
 • Miasto Łuków
 • Miasto Stoczek Łukowski
 • Gmina Kłoczew

Opis działalności beneficjenta:

Podmiotem współrealizującym inwestycję oraz partnerem wnioskowanego projektu jest m.in. Gmina Łukow. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu:

Pomysł projektu powstał w 2007 r. i został zaprezentowany wójtom i burmistrzom gmin i miast powiatu łukowskiego podczas spotkania zorganizowanego przez Starostę Łukowskiego. W tym też roku rozpoczęto prace nad utworzeniem Umowy Partnerskiej oraz uchwaleniem przez Radę Powiatu, Rady Gmin i Rady Miast uchwał intencyjnych, które zostały uchwalone  w roku 2008. Do projektu przystąpiły wszystkie samorządy gminne i miejskie powiatu łukowskiego oraz Gmina Kłoczew.

Dnia 8 czerwca 2010 roku podpisano umowę o dofinansowanie Projektu.

Cele projektu:

 • zapewnienie możliwości obsługi interesantów przez Internet

 • stworzenie punktów publicznego dostępu do Internetu na terenie Powiatu Łukowskiego

 • modernizacja infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin i Urzędów Miast z terenu Powiatu Łukowskiego oraz Urzędu Gminy Kłoczew

Projekt obejmuje:

Rozbudowę podstawowej infrastruktury informatycznej podmiotów objętych projektem, w tym:

 • Modernizację lub budowę instalacji okablowania strukturalnego (sieć logiczna i dedykowana instalacja zasilająca);
 • Połączenia światłowodowe urzędów o rozproszonej lokalizacji;
 • Wymianę / zakup sprzętu komputerowego;
 • Doposażenie jednostek w nowoczesny i wydajny sprzęt peryferyjny i biurowy

Zapewnienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych jednostek objętych projektem, poprzez:

 • Zapewnienie programów antywirusowych i innych zabezpieczeń programowych na wszystkich stacjach roboczych;
 • Zastosowanie firewalli sprzętowych;

Wdrożenie usług cyfrowego urzędu, w tym:

 • Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z funkcją archiwum elektronicznego (wyłączając urzędy, w których już wdrożono tego typu systemy);

 • Powiatowego portalu obsługi interesanta przez Internet obejmującego Powiat i Gminy z terenu powiatu;

 • Powiatowego portalu promocyjno - informacyjnego;

 • Zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla osób podpisujących decyzje urzędowe;

 • Budowa Centrum Danych, na którym posadowione będą usługi b i c;

 • Wdrożenie ww. usług pozwoli na uzyskanie zgodności z regulacjami prawnymiz zakresu informatyzacji obowiązującymi administrację samorządową, a także wprowadzi możliwość zdalnej obsługi interesantów;

Stworzenie punktów publicznego dostępu do Internetu na terenie Powiatu:

 • W formie telecentrów – ogólnodostępnych punktów wyposażonych w zestawy komputerowe z oprogramowaniem oraz sprzęt biurowy (telefaks, skaner, drukarka) umożliwiających korzystanie ze współczesnych rozwiązań w szczególności gorzej sytuowanym mieszkańcom;
 • W formie hot-spotów - ramach projektu zostanie zakupionych i uruchomionych 11 hot- spotów na trenie 10 gmin. Punkty z bezprzewodowym dostępem do Internetu będą w budynkach urzędów. Zasięg nadajników będzie obejmował także teren wokół budynków. Korzystanie z Internetu na laptopach innych komputerach wyposażonych w bezprzewodowe karty sieciowe interesantom odwiedzających urzędy .

Wdrożenie, w tym szkolenia użytkowników w zakresie zakupionych systemów.

Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu:

 • Stworzenie sieci punktów publicznego dostępu do Internetu – zarówno w formie telecentrów, jak i infomatów umożliwi mieszkańcom, którzy w tej chwili są pozbawieni dostępu do Internetu, korzystanie z nowoczesnych rozwiązań informatycznych oraz zasobów sieci.

Usprawnienie obsługi interesanta :

 • Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (tam, gdzie jeszcze go nie ma) usprawnia obsługę interesanta poprzez szybsze wyszukiwanie dokumentów, szybsze przygotowywanie odpowiedzi / decyzji i automatyzację wielu czynności.

Zakres projektu oprócz części wspólnej dla wszystkich partnerów projektu:

 • Portal informacyjno-promocyjny projektu
 • Portal obsługi interesanta Wrota Ziemi Łukowskiej,
 • Cenntrum Danych do obsługi powyższych,
 • system Elektronicznej Skrzynki Podawczej,

przewidywał także dostarczenie dla Gminy Łuków następujących elementów:

 • projektora multimedialnego wraz z ekranem,
 • sieciowego banku dancyh,
 • oprogramowania
  • system monitorowania sieci,
  • oprogramowanie OCR,
  • oprogramowanie do tworzenia i edycji plików PDF,
  • oprogramowanie do ewidencji sprzętu i oprogramowania.