mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

Nazwa projektu

 

„Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu”

 

Beneficjent Projektu

 

GMINA ŁUKÓW

ul. Świderska 12

21-400 Łuków

woj. lubelskie

nr tel. 25 798 24 39

www.lukow.ug.gov.pl

 

Lokalizacja Projektu

 

Województwo:lubelskie

Powiat:Łukowski

Gmina:Łuków

Miejscowość:Łazy

 

Opis Projektu

 

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest rozbudowa istniejącego budynku szkoły przy Zespole Szkół w miejscowości Zalesie, zagospodarowanie terenu (chodnik), rozbudowa monitoringu szkoły oraz modernizacja instalacji grzewczej poprzez montaż instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej.

W wyniku realizacji projektu powierzchnia zabudowy Zespołu Szkół zwiększy się o 372,9 m2, a powierzchnia użytkowa – o 655 m2. Łączna powierzchnia użytkowa łącznie z istniejącym budynkiem wynosić będzie 2517,3 m2.

Część dobudowana, tak jak istniejący budynek, wyposażona będzie w instalację wod.-kan., c.w.u., c.o., wentylacji mechanicznej oraz elektryczną. Dobudowane pomieszczenia będą istotnym elementem infrastruktury edukacyjnej szkoły podstawowej i gimnazjalnej, wchodzących w skład Zespołu Szkół.

W wyniku realizacji projektu zdecydowanie poprawi się stan bazy edukacyjnej największego w gminie Zespołu Szkół, co będzie miałoistotny wpływ na infrastrukturę edukacyjną gminy, powiatu i województwa. Powstanie nowych pomieszczeń umożliwi lepszą organizację pracy szkoły oraz poprawi warunki nauczania w placówce. Przeznaczenie jednej z sal na pracownię chemiczną z wyposażeniem gwarantującym zajęcia edukacyjne na najwyższym poziomie wpłynie bardzo pozytywnie na jakość procesu dydaktycznego w szkole, wyrównując tym samym szanse edukacyjne dzieci z terenów wiejskich.

Ponadto wykonanie w nowo powstałych pomieszczeniach instalacji komputerowej, pozwalającej na utworzenie stanowisk komputerowych i włączenie ich do szkolnej sieci i systemu dziennika elektronicznego podniesie standard pracy w szkole i umożliwi stałą współpracę z rodzicami dzięki dostępności bieżących dany przez sieć Internet. Dodatkowym pozytywnym efektem będzie ograniczanie zasięgu zjawiska wykluczenia cyfrowego w lokalnej społeczności.

 

Cel i planowane rezultaty

 

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój oraz poprawa konkurencyjności Gminy Łuków poprzez podniesienie jakości kapitału ludzkiego i ograniczenie wykluczenia społecznego. Gmina, jako jednostka terytorialna województwa lubelskiego, poprzez poprawę swojej konkurencyjności wpłynie na konkurencyjność całego regionu. Cel jest zatem zgodny ze Strategią Rozwoju Gminy, powiatu i województwa, wpisując się w realizację celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu".

Cele pośrednie projektu przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych RPO WL, w szczególności celu 3 (Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku) oraz celu 2 (Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju).

Celem pośrednim projektu jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej Gminy Łuków oraz poprawa warunków życia jej mieszkańców. Cel ten będzie realizowany przede wszystkim poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Cele pośrednie będą możliwe do osiągnięcia dzięki realizacji następujących celów szczegółowych (bezpośrednich):

- stworzenie w gminie bazy edukacyjnej dostosowanej do obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny

obiektów szkolnych,

- stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz organizacji zajęć pozalekcyjnych (szkolne

koła zainteresowań) przez cały rok szkolny,

- stworzenie warunków do kształtowania się społeczeństwa informacyjnego w gminie oraz ograniczania zjawiska wykluczenia

cyfrowego jej mieszkańców.

- racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez uczniów i pracowników Zespołu Szkól dzięki wykorzystaniu instalacji solarnej,

- lepsza ochrona środowiska poprzez znaczne ograniczenie zużycia energii oraz obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń,

- znaczne obniżenie przyszłych kosztów eksploatacyjnych placówki (szczególnie w kontekście przewidywanego wzrostu cen energii w skali globalnej i lokalnej), co wpłynie na zwiększenie dostępności oraz podniesienie jakości edukacji w gminie, powiecie i województwie.

W wyniku realizacji projektu liczba uczniów korzystających z infrastruktury wspartej wynosić będzie 424.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są przede wszystkim obecni i przyszli uczniowie Zespołu Szkół w Zalesiu, ich rodziny, pracownicy zatrudnieni w szkołach, zawodnicy i działacze sportowi korzystający z obiektów Zespołu, firmy i instytucje współpracujące ze szkołami, mieszkańcy Zalesia i okolic oraz ludność Gminy Łuków i województwa lubelskiego.

Efektem społeczno-gospodarczym projektu (oddziaływaniem projektu) jest zwiększenie spójności społeczno-gospodarczej regionu poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców objętych oddziaływaniem projektu oraz podniesieniekonkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, w szczególności edukacyjnej.

Realizacja projektu przyczyni się również do osiągnięcia licznych - wymiernych i niewymiernych korzyści dla Zespołu Szkół w Zalesiu, dla społeczności lokalnej i całej Gminy Łuków, zarówno w bliższej, jak i dalszej perspektywie. Istotny jest wpływ projektu przede wszystkim na podniesienie jakości edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, co pozwoli lepiej przygotować dzieci i młodzież z terenów wiejskich do kontynuacji nauki na poziomie ponadgimnazjalnym. W dłuższej perspektywie wpłynie to na zwiększenie kapitału ludzkiego w gminie, powiecie i województwie.

 

Planowany okres realizacji projektu

 

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 27.05.2010 r.

Data zakończenia realizacji Projektu: 31.10.2011 r.

 

Całkowita wartość projektu /kwota brutto w PLN/

2 347 976,63 PLN

 

Źródła finansowania projektu:

 

EFRR : 1 878 381,30 PLN

Wkład własny Beneficjenta: 469 595,33 PLN

 

Osoba odpowiedzialna za realizację Projektu

 

Sebastian Mazurkiewicz

Inspektor UG Łuków