mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarium Zalesie

Dnia 24 sierpnia 20010 roku w Lublinie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków europejskich: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura Społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa RPO WL na lata 2007 – 2013.

  • Całkowita wartość Projektu zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi: 2 347 976,63 zł
  • Całkowite wydatki kwalifikowane zgodnie z umową wynosi: 2 347 976,63 zł

Inwestycja dofinansowana jest ze środków europejskich w kwocie 1 878 381,30 zł, co stanowi 80 % kwoty całkowitych kosztów kwalifikacyjnych.

W ramach projektu zostanie wykonana:

  • rozbudowa istniejącego budynku,
  • przeprowadzenie robót remontowych i budowlanych szkoły,
  • zagospodarowanie terenu (chodniki),
  • rozbudowa monitoringu szkoły,
  • modernizacja instalacji grzewczej poprzez montaż instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej

Powierzchnia zabudowy zwiększy się o 372,9 m2 a powierzchnia użytkowa o 655 m2 Łączna powierzchnia użytkowa łącznie z istniejącym budynkiem wynosić będzie 2517,3 m2.

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcą zadania pn.: „Rozbudowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Zalesiu” zostało Przedsiębiorstwo Budowlano – Produkcyjne Sp-nia „ZIB” z siedzibą w Białej Podlaskiej przy ulicy Fabrycznej 5. Umowa z wykonawcą zadania na rozbudowę Zespołu Szkół w Zalesiu została podpisana dnia 28 maja 2010 roku.

Gmina Łuków - grafika

Powyżej Tablica informacyjna - poniżej zdjęcia z realizacji projektu

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika