mapa strony   |
SmodCMS

Regulacje prawne

 

Obywatelu pamietaj o zasadach dotyczących obowiązku wymiany oraz unieważniania dowodów osobistych – zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw /Dz. U. Nr 195, poz. 1198/

Art. 40 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w nowym brzmieniu nakłada na posiadacza dowodu osobistego obowiązek jego wymiany w przypadku:

  • zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany,
  • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby – niezwłocznie,
  • upływu terminu ważności dowodu osobistego – nie później niż na  30 dni przed upływem tego terminu.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:

  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego,
  • z dniem utraty obywatelstwa polskiego przez jego posiadacza,
  • z dniem zgonu jego posiadacza,
  • z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego,
  • po upływie 3 miesięcy od zmiany danych w dowodzie osobistym, w przypadku niezłożenia przez posiadacza dowodu osobistego wniosku o jego wymianę ( 4 miesiące dla obywateli przebywających poza granicami kraju ),
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego.

Osoby posiadające nieważny dowód osobisty będą miały trudności z załatwieniem spraw w urzędach, sądach, bankach oraz u notariusza. Bez ważnego dowodu osobistego nie będzie można przekroczyć granicy ani zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu cywilnego.

Niniejsze regulacje prawne dotyczą również posiadaczy paszportu.