mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarium - realizacja projektu

KALENDARUIM

25.08.2009

Podpisanie umowy o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013 z Marszałkiem Województwa Lubelskiego na realizację operacji pn. ”Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie”.
Beneficjentowi została przyznana na podstawie złożonego wniosku o przyznanie pomocy, pomoc w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

14.10.2009

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych w ramach operacji pn. ”Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie”, na Wykonawcę zostało wybrane konsorcjum:

 1. Firma Handlowo – Usługowa „TAMEX Jakub Kożuchowski z siedzibą w Szczygłach Górnych 6, 21-400 Łuków,
 2. GARDENIA SPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa.

Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w dniu 22 października 2009 r. Termin zakończenia prac budowlanych i wykonanie przedmiotu umowy nastąpi do dnia 20 lipca 2010 r.

 

W dniu 16 lipca  2010 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji Budowa ogólnodostępnych terenowych urządzeń kultury fizycznej w Aleksandrowie”.

Przedmiotem odbioru końcowego było wykonanie następujących elementów

 1. Roboty ziemne i przygotowawcze
 2. Bieżnia prosta
 3. Boisko wielofunkcyjne z wyposażeniem
 4. Zeskocznia do skoku w dal
 5. Boisko do piłki siatkowej plażowej
 6. Boisko do piłki nożnej
 7. Zjazd
 8. Ogrodzenie
 9. Piłkochwyty
 10. Tereny zielone
 11. Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego
 12. Instalacja zraszająca

Całość robót oceniono pozytywnie. Roboty wykonywane zostały zgodnie z projektem budowlanym i zawartą umową z Wykonawcą. .

Koszty całkowite zrealizowania operacji wyniosły 732.456,97 zł, w tym planowana refundacja kosztów w ramach udzielonej pomocy z PROW wyniesie 451.768 zł