mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarium - realizacja projektu

KALENDARUIM

12.04.2010

W dniu 12 kwietnia 2010 r. Gmina Łuków podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie Aleja Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy”.

Roboty budowlane obejmować będą:

 • roboty przygotowawcze,
 • roboty ziemne,
 • odwodnienie,
 • wykonanie rozbudowy linii kablowej oświetlenia skrzyżowania – 8 stanowisk słupowych,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej (warstwa wiążąca gr.5 cm, warstwa ścieralna gr. 4cm),
 • zjazdy gospodarcze, przepusty pod zjazdami i parking,
 • elementy ulicy (ustawienie krawężnika i obrzeży, wykonanie chodnika),
 • roboty wykończeniowe,
 • oznakowanie dróg,

 

09.08.2010

Wykonawca robót budowlanych „Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy” zakończył wykonanie następując elementów:

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Roboty ziemne
 3. Podbudowę z tłucznia kamiennego na drodze gminnej i skrzyżowaniu (rondzie)
 4. Wykonanie w całości oświetlenia drogowego na rondzie.
 5. Wykonanie nawierzchni wiążącej na drodze gminnej i rondzie.

Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem prowadzenia robót.

Zakończenie inwestycji planowane jest na  październik 2010 r.

 

 

19.10.2010

W dniu dzisiejszym odbył się uroczysty odbiór końcowy inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy”

Wszystkie elementy robót zostały wykonane do 15.10.2010 zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą robót tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A. z  siedzibą  w Łukowie Aleja Wojska Polskiego 61, 21-400 Łuków.

Efektem zrealizowania tego przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej 102344L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy” jest zmodernizowanie odcinka drogi o długości 2,863 km, z obustronnie utwardzonymi poboczami i odwodnieniem korony drogi, wybudowanymi 8 punktami oświetleniowymi i dwoma przejściami dla pieszych, łączącej miejscowości Gręzówka i Biardy, tworzącej ciąg komunikacyjny łączący bezpośrednio drogę powiatową 1312L Trzebieszów-Celiny–Krynka-Kol. Gręzówka z drogą krajową nr 63 Łuków-Siedlce.

Bezpośrednie rezultaty projektu zostały osiągnięte tj.

 • Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowanymi odcinkami drogi – 5,26 min.
 • Podniesienie nośności zmodernizowanego obiektu – 100 kN/oś

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 2 775 574,95 PLN

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 387 787,45 PLN

Wkład Gminy Łuków: 1 387 787,50 PLN