mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

Nazwa projektu:

„Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy”

Dane podmiotu realizującego projekt:

GMINA ŁUKÓW
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
woj. Lubelskie
nr tel. 0-25 798 23 92
www.lukow.ug.gov.pl

Opis działalności beneficjenta:

Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem wnioskowanego projektu będzie Gmina Łuków. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu:

Materialnym efektem realizacji przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej 102344L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy” będzie wybudowanie drogi o nośności 100 kN/oś, długości 2,860 km, z obustronnie utwardzonymi poboczami i odwodnieniem korony drogi, łączącej miejscowości Gręzówka i Biardy, tworzącej ciąg komunikacyjny łączący bezpośrednio drogę powiatową 1312L Trzebieszów-Celiny–Krynka-Kol. Gręzówka z drogą krajową nr 63 Łuków-Siedlce. Będzie to pierwszy etap budowy połączenia dwóch dróg krajowych nr 63 Łuków Siedlce oraz nr 76 Garwolin Łuków.
Projekt stanowi kontynuację wykonanej w roku 2004 „Przebudowy drogi gminnej Dąbie–Klimki–Gręzówka-Biardy, odcinek Gręzówka-Biardy od km 0+000 do km 0+605 zlokalizowanej na działce 320 we wsi Gręzówka”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. Zrealizowanie niniejszego projektu zamknie całość ciągu drogowego Gręzówka-Biardy.
W szerszym kontekście planowana droga będzie pierwszym etapem inwestycji mającej na celu połączenie dwóch dróg krajowych: nr 63 odcinek Łuków-Radzyń Podlaski i nr 76 Łuków– Stoczek Łukowski. Połączenie to umożliwi w przyszłości objazd miasta Łuków od strony północno-zachodniej odciążając w ten sposób mocno zatłoczone centrum miasta i skracając o 12 km drogę z Dąbia do Siedlec.

Cel i planowane rezultaty:

Celem strategicznym projektu jest zrównoważony rozwój Gminy Łuków poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenie warunków życia i pracy mieszkańców. Cel jest zgodny ze strategią rozwoju gminy i wpisuje się w realizację celu głównego RPO WL „Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu”.

Celami pośrednimi projektu są:

  • poprawa warunków sprzyjających rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy, 
  • rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorstw (zwłaszcza mikro) dzięki zwiększonej dostępności terenów pod inwestycje,
  • rozwój zasobów ludzkich i polityki społecznej poprzez poprawę mobilności i warunków podróżowania oraz stworzenie możliwości w zakresie zatrudnienia, polepszenia jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego,
  • stworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej i powstawania nowych, pozarolniczych miejsc pracy (np. agroturystyka),
  • umożliwienie młodzieży z terenów wiejskich lepszego dojazdu do szkół, ośrodków kultury oraz większych aglomeracji, co rozszerza ich horyzonty i zwiększa perspektywę wyboru drogi życiowej,
  • zapobieżenie marginalizacji społeczności lokalnej (poprawa dostępu do obiektów użyteczności publicznej, lokalnych jednostek oświatowych, do obszarów atrakcyjnych turystycznie i potencjalnych terenów inwestycyjnych),
  • ochrona środowiska naturalnego.

Produktami projektu będą:

  • Długość przebudowanych dróg gminnych – 2,86 km,
  • Liczba zmodernizowanych skrzyżowań – 1 szt.,
  • Długość zmodernizowanych utwardzonych poboczy /jednostronnych / - 2,77 km,
  • Liczba wybudowanych punktów oświetleniowych – 8 szt.,
  • Liczba wybudowanych przejść dla pieszych – 2 szt.

Rezultatem projektu będzie:

  • Skrócenie czasu przejazdu zmodernizowanymi odcinkami drogi – 5,26 min.,
  • Nośność zmodernizowanego obiektu – 100 kN/oś

Kto skorzysta dzięki projektowi:

Droga objęta projektem, wchodzi w skład układu komunikacyjnego dróg gminnych Gminy Łuków jako droga umożliwiająca szybszy dojazd mieszkańców gminy przede wszystkim do drogi krajowej nr 63. Jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na tym obszarze, stanowiąc dla wszystkich miejscowości leżących w rejonie jej oddziaływania najkrótsze połączenie z układem komunikacyjnym dróg krajowych. Ponadto:

  • tworzy najkrótsze połączenie z Siedlcami (odległymi jedynie o 15 km), które jako duże miasto powiatowe stanowią obok Łukowa główne miejsce pracy dla okolicznej ludności utrzymującej się z pozarolniczych dziedzin gospodarki,
  • odcinek Biardy –Gręzówka stanowi część większej inwestycji, zaplanowanej do realizacji w ciągu kilku najbliższych lat, a łączącej miejscowość Biardy przy drodze krajowej nr 63 z miejscowością Dąbie przy drodze krajowej nr 76. Połączenie to umożliwi w przyszłości objazd miasta Łuków od strony północno-zachodniej odciążając w ten sposób mocno zatłoczone centrum miasta i skrócenie o 12 km drogi z Dąbia do Siedlec.

Efektem społeczno-gospodarczym projektu (oddziaływaniem projektu) jest rozwój przedsiębiorczości poprzez stworzenie właściwych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw (szczególnie w branży otoczenia rolnictwa i turystycznej) dzięki zwiększonej dostępności terenów i związany z tym wzrost dochodów społeczności lokalnej. Większa dostępność komunikacyjna regionu ożywi rozwój gospodarczy gminy, powiatu łukowskiego i województwa lubelskiego, przez co zmniejszy bezrobocie, a w konsekwencji zwiększy spójność społeczno-gospodarczą regionu.

Całkowita wartość projektu /kwota brutto w PLN/:

3 079 929,17 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze środków unijnych /kwota brutto w PLN/:

1 539 964,56 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

RPO - Przebudowa drogi gminnej nr 102344 L Gręzówka – Biardy wraz z przebudową skrzyżowania w miejscowości Biardy - foto