mapa strony   |
SmodCMS

Kalendarium - realizacja projektu

KALENDARUIM

01.10.2009

W dniu 1 października 2009 r. Gmina Łuków podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo – Handlowym „MEL - KAN” Kazimierz Jakubiak na realizację zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – etap I – budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji telefonicznej”.
Roboty budowlane obejmować będą uzbrojenie terenu inwestycyjnego w sieć wodociągową długości 1866 m, sieć kanalizacyjną długości 1593 m oraz 1168,5 m kanalizacji telefonicznej.
Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę to 15 grudnia 2009 r.

04.12.2009

Zakończono prace dotyczące wykonania zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – etap I – budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji telefonicznej”. Zadanie wykonano w terminie i zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz pozwoleniem na budowę.
Wartość wykonanych robót wyniosła 662 229 złotych. W ramach tego zadania wykonano:

 • 1866 m sieci wodociągowej
 • 1593 m sieci kanalizacyjnej
 • 1168,5 m kanalizacji telefonicznej z 22 szt. studni

26.04.2010

Ruszają kolejne roboty budowlane na strefie. W dniu 26 kwietnia br podpisano umowę na wykonanie zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN etap II budowa drogi, budowa oświetlenia drogowego i ogrodzenia terenu inwestycyjnego”.
Wykonawcą robót została firma Kucharski i Spółka Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych „DROGBUD” Spółka Jawna z siedzibą w Łukowie ul. Gen. Kleeberga 63. Termin wykonania zadania 15.10.2010 r.
W ramach ww. zadania zostaną wykonane:

 • droga wewnętrzna o nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm długości 849,18 m, szerokości jezdni 6 m, szerokość poboczy utwardzonych 2 x 2,0 m
 • oświetlenie drogowe – 23 stanowiska słupowe, długość trasy – 1265 m
 • ogrodzenie terenu inwestycyjnego panelami stalowymi długości 2300 m

Termin rozpoczęcia robót budowlanych – 04.05.2010 r.

 

W dniu 10 czerwca 2010 r. odebrano częściowo roboty budowlane w ramach umowy na wykonanie zadania: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN etap II budowa drogi, budowa oświetlenia drogowego i ogrodzenia terenu inwestycyjnego”.

Odbiór częściowy obejmował wykonanie następujących elementów:

 1. Roboty przygotowawcze
 2. Roboty ziemne
 3. Podbudowa z kruszywa łamanego
 4. Nawierzchnie (ustawienie krawężników betonowych).

Całość wykonanych robót częściowych przez Wykonawcę została odebrana przez Gminę bez zastrzeżeń.

W dniu 06 sierpnia 2010 r. odbył się kolejny odbiór  wykonanych robotów budowlanych w ramach umowy na wykonanie zadania: „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN etap II budowa drogi, budowa oświetlenia drogowego i ogrodzenia terenu inwestycyjnego”.

Odbiór częściowy obejmował wykonanie następujących elementów:

 1. Dokończenie wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego
 2. Ułożenie nawierzchni drogi z kostki brukowej
 3. Wykonanie w całości oświetlenia drogowego
 4. Wykonanie części ogrodzenia terenu inwestycyjnego.

Całość robót oceniono pozytywnie. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem robót. Zakończenie tego etapu inwestycji planowane jest na 15 września 2010 r.

Maj 2011

Gmina Łuków przystąpiła do realizacji ostatniego etapu inwestycji uzbrojenia terenu inwestycyjnego – odwodnienia.  W ostatnim czasie na terenie strefy zaobserwowano występujące duże zastoiska wody, które nie mają szansy samoistnego odpływu. W przyszłości brak odpowiedniego systemu odwadniającego teren mógłby uniemożliwiać zagospodarowanie działek dla potencjalnych inwestorów. Przyjęte rozwiązania nie będą ograniczały funkcji zagospodarowania nieruchomości w przyszłości.

W dniu 12 kwietnia 2011 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Gmina Łuków  podpisała umowę z Zakładem Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa z Lublina na realizację zadania „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN – etap III – budowa odprowadzenia wód z terenu inwestycyjnego”.

Zakres robót budowlanych obejmuje uzbrojenie terenu inwestycyjnego w sieć kanalizacji deszczowej składającej się z:

 • kanału deszczowego o ogólnej długości 1768 m i średnicy Ø 300-800 mm wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wylotami betonowymi;
 • zbiornika retencyjnego wód opadowych o pow.1500 m2 i pojemności 2475 m3;
 • 2 separatorów koalescencyjnych z osadnikami;
 • 2 przejść pod drogą o nawierzchni z kostki brukowej oraz przepustu rurowego pod drogą lokalną w m. Łazy.

Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę to 31 maja 2011 r.

Czerwiec 2011

W dniu 13 czerwca 2011 r. zakończono czynności odbiorowe dotyczące budowy odprowadzenia wód z terenu inwestycyjnego. Realizacja zadania obejmowała termin od dnia 12.04.2011 do dnia 31.05.2011 r.

Wykonawcą robót był Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa z Lublina.

Wartość zrealizowanych robót wyniosła 1 793 748 zł, z czego 90 % kosztów będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Roboty budowlane zostały wykonane w terminie i odebrane bez zastrzeżeń.