mapa strony   |
SmodCMS

Uzyskanie zezwolenia na handel alkoholem

Opis sprawy oraz procedury jej załatwiania

 1. Złożenie wniosku przez przedsiębiorcę ubiegającego się o zezwolenie wraz z załączonymi dokumentami:
  1. akt własności, umowa najmu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny przedsiębiorcy do lokalu, w którym będzie prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych,
  2. decyzja państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
  3. pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w wielorodzinnym budynku mieszkalnym.
 2. Kompletny wniosek jest kierowany do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem zaopiniowania,
 3. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Wójt Gminy wydaje zezwolenie na handel określonym rodzajem alkoholu.
Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne i prawne

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12,  Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości (pokój nr 35)

Osoby/osoba odpowiedzialna:
Stanisław Siemionek – Kierownik Referatu Gospodarki i Przedsiębiorczości

Telefon informacyjny:
(025) 798 24 39; wew. 135

E-mail informacyjny:
gip@lukow.ug.gov.pl

Godziny pracy:
Jak godziny pracy Urzędu (zobacz podstronę Kontakt z menu głównego)

Czas oczekiwania na załatwienie:

Zwykle do miesiąca od dnia złożenia wniosku


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
Odbiór zezwoleń osobisty.

Opłaty administracyjne:

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży alkoholu przed wydaniem zezwolenia wnoszą na rachunek Gminy opłatę w wysokości:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających od 4,5%. do 18% alkoholu z wyjątkiem piwa,
 3. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 proc. alkoholu.

Opłaty skarbowe:
brak

Podstawy prawne:

Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami Rady Gminy.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, przedsiębiorca ma możliwość odwołania się od decyzji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.j.

Uwagi:

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na handel alkoholem i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych mają możliwość uzyskania jednorazowych zezwoleń na handel poszczególnymi rodzajami alkoholu. Zezwolenie jednorazowe wydawane jest na okres 2 dni. Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 opłaty rocznej.