mapa strony   |
SmodCMS

Informacja w sprawie podatku rolnego

Opis sprawy oraz procedury jej załatwiania

 1. Złożenie przez podatnika niezbędnych dokumentów, jak:
  • informacja w sprawie podatku rolnego (pobierz druk: IR-1),
 2. Dokonanie przez organ podatkowy czynności sprawdzających.
 3. Sporządzenie decyzji w sprawie ustalenia wymiaru podatku rolnego na dany rok podatkowy lub decyzji zmieniającej ustalenie podatku rolnego na dany rok podatkowy.
 4. W razie stwierdzenia przez organ podatkowy, iż podstawy opodatkowania wykazane przez podatnika nie są zgodne ze stanem faktycznym, następuje wszczęcie postępowanie podatkowego w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku rolnym za dany rok podatkowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12, Referat Budżetu i Finansów (pokój nr 8)

Osoby/osoba odpowiedzialna:
Szczęśniak Alfreda, Smyk Dorota, Suska Marta

Telefon informacyjny:
(25) 798 24 39; wew. 108

E-mail informacyjny:
podatki@lukow.ug.gov.pl

Godziny pracy:
Jak godziny pracy Urzędu (zobacz podstronę Kontakt z menu głównego)

Czas oczekiwania na załatwienie:
 • W terminie 1-go miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów,
 • W terminie do 2-ch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
Decyzje wysyłane są listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany przez podatnika

Opłaty administracyjne:
Brak

Opłaty skarbowe:
Brak

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.)
 • przedmiotowa Uchwała Rady Gminy Łuków za rok bieżący do wymiaru podatku w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem tut. organu podatkowego.

Uwagi:

Podatnik ma obowiązek zawiadomić tut. organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.
Zmiany mające wpływ na wysokość opodatkowania:
 • zmiana klasyfikacji w rejestrze gruntów,
 • zmiana sposobu użytkowania gruntów,
 • zmiana właściciela gruntów.
Podatnik ma również obowiązek zawiadomić tut. organ podatkowy o zmianie miejsca zamieszkania lub zmianę adresu do korespondencji.

 

 

 

Generuj PDF