mapa strony   |
SmodCMS

Karta informacyjna projektu

Nazwa projektu:

„Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO – PARK WISŁOSAN”

Dane podmiotu realizującego projekt:

GMINA ŁUKÓW
ul. Świderska 12
21-400 Łuków
woj. Lubelskie
nr tel. 0-25 798 23 92
www.lukow.ug.gov.pl

Opis działalności beneficjenta:

Podmiotem realizującym inwestycję oraz bezpośrednim beneficjentem wnioskowanego projektu będzie Gmina Łuków. Jest ona podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
Zadania statutowe Gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz.U.01.142.1591 z późn. zm.)

Opis projektu:

W wyniku realizacji projektu powstanie kompleksowe rozwiązanie w postaci uzbrojonego terenu inwestycyjnego stwarzającego możliwość przyciągnięcia inwestorów. Zakres rzeczowy obejmuje budowę następującej infrastruktury:

  • budowa sieci wodociągowej – o łącznej długości 1866 m (1214 m w strefie i 652 m poza strefą),
  • budowa sieci kanalizacyjnej – o łącznej długości 1593 m (1035 m w strefie i 558 m poza strefą),
  • budowa oświetlenia dróg – docelowo 25 stanowisk słupowych, długość trasy wynosić będzie 1265 m, długość kabla – 1415 m,
  • ogrodzenie terenu – ogrodzenie stalowe panelowe o łącznej długości 2300 m,
  • budowa drogi wewnętrznej długości 849,18 m, szerokość jezdni 6,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej i utwardzonych poboczach,
  • budowa kanalizacji teletechnicznej – długość - 1166,5 m ; 23 szt. studni kablowych

Cel i planowane rezultaty:

Celem nadrzędnym (programowym) projektu jest poprawa warunków do inwestowania na terenie Polski Wschodniej poprzez zwiększenie dostępu inwestorów do atrakcyjnych terenów inwestycyjnych. Cel jest zgodny z celem głównym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju).
Celem głównym (ogólnym) projektu jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez rozwój podstrefy Łuków w ramach Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK WISŁOSAN. Cel wpisuje się w realizację celu szczegółowego PO RPW (Stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy).
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych prowadzących do:

  • poprawy atrakcyjności inwestycyjnej podstrefy Łuków,
  • zwiększenia liczby przedsiębiorstw funkcjonujących w podstrefie Łuków,
  • wzrostu wartości dokonywanych inwestycji w gminie.

Produktami projektu będą:

  • liczba wspartych terenów inwestycyjnych – 1 szt.,
  • powierzchnia wspartych terenów inwestycyjnych – 24,3 ha.

Rezultatem projektu będzie:

  • liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach – 6 szt.
  • wartość inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach – 12 000 000,00

Projekt jest zgodny z polityką regionalną oraz rządową i przyczynia się do wypełniania celów i założeń w niej zawartych:

  • Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia – cele horyzontalne (3. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski, 5. Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich)
  • Strategią Rozwoju Kraju 2007 – 2015 – priorytety (Poprawa stanu infrastruktury technicznej, Rozwój obszarów wiejskich),
  • Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej – (Oś I Nowoczesna Gospodarka),
  • Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – (Oś Priorytetowa 6), 
  • Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego 2007 – 2013 (Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych),
  • Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego 2006 – 2020 (Wzrost konkurencyjności regionalnej gospodarki oraz jej zdolności do tworzenia miejsc pracy),
  • Strategią Rozwoju Lokalnego gminy Łuków na lata 2007 – 2015.
  • Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łuków.

Projekt jest elementem szerszego przedsięwzięcia prowadzącego do pobudzenia aktywności gospodarczej gminy i regionu i wynika z ANEKSU DO STRATEGII ROZWOJU GMINY ŁUKÓW na lata 2007 – 2015, pt. „ROZWÓJ PODSTREFY ŁUKÓW TARNOBRZESKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ EURO-PARK WISŁOSAN” i przyczynia się do wypełniania celów i założeń w niej zawartych poprzez realizację celów takich jak:

  • stworzeniu dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy,
  • wzroście atrakcyjności gminy zarówno do inwestowania jak i zamieszkania poprzez wsparcie dla terenu inwestycyjnego,
  • wzroście konkurencyjności gminy.

Kto skorzysta dzięki projektowi:

W wyniku realizacji projektu powstanie:

  • 1866 m sieci wodociągowej zaopatrującej cały kompleks w wodę,
  • 1593 m sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z całego terenu,
  • Układ dróg zapewniający komunikację o długości 849,18 m,
  • Trasa oświetleniowa długość 1265 mb,
  • Kanalizacja telefoniczna długości 1166,5 m,
  • Ogrodzenie terenu inwestycyjnego.

Zakłada się, że powstanie 6 przedsiębiorstw. Każde z nich będzie zatrudniało średnio 10 osób. Łączna liczba osób zatrudnionych wyniesie 60. Liczba użytkowników kompleksu (rozumiana jako liczna pracujących oraz kontrahentów tak w zakresie nabywania dóbr jak i dostarczania środków do produkcji) będzie większa od liczby zatrudnionych. Zakłada się (na podstawie możliwości produkcyjnych jednej piekarni) możliwość zaopatrzenia 300 rodzin w pieczywo. Zakładając liczbę osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) 4 osoby to jeden przedsiębiorca będzie pośrednio oddziaływał na 1200 osób dziennie. Założono, że w pozostałych branżach grupy kontrahentów będą podobne (nie zakłada się powstawania dużych przedsiębiorstw. Zakłada się, że w przypadku 6 firm liczba użytkowników zewnętrznych wyniesie w granicach 15000 rocznie.

Całkowita wartość projektu /kwota brutto w PLN/:

4.794.522,33 PLN

Planowane dofinansowanie projektu ze środków unijnych /kwota brutto w PLN/:

4.075.343,98 PLN (EFRR)
239 726,11 PLN (budżet państwa)