mapa strony   |
SmodCMS

 

Szukaj:
 • OGŁOSZENIE o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-20 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Wójt Gminy Łuków zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Komisji Konkursowych, w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych realizowanych na terenie Gminy Łuków w 2024 roku.

  Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2023 poz. 571) Wójt Gminy Łuków ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, powołanych w celu opiniowania ofert, złożonych w otwartych konkursach na realizację zadań publicznych w roku 2024.

   

 • Otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-20 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku....

   

   

 • Przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2018-2019

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-13 | W kategoriach: Informacje

  Informuję, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone przeglądy instalacji kolektorów słonecznych zamontowanych w latach 2018-2019 w ramach projektu „Czysta Energia w Gminie Łuków I” oraz„Czysta Energia w Gminie Łuków II”. Wykonawcą w/w przeglądów będzie Wykonawca instalacji solarnych tj. firma Solartime S.A z siedzibą w Rzeszowie i realizowana będzie w związku z kończącym się okresem gwarancji instalacji solarnych.

   

  Rozpoczęcie prac związanych z przeglądami odbędzie się z dniem 14.02.2024r.

  Harmonogram przeglądów udostępniony będzie w terminie późniejszym, po otrzymaniu od wykonawcy zadania.

   

 • Kondolencje

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-09 | W kategoriach: Informacje

 • Zaproszenie dla interesariuszy Etap I Konsultacji społecznych SUMP MOF Łukowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-06 | W kategoriach: Informacje

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

 • Zaproszenie dla mieszkańców Etap I Konsultacji społecznych SUMP MOF Łukowa

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-06 | W kategoriach: Informacje

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa 2030 z perspektywą 2040 wraz z wykonaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SUMP).

   SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze samorządowe i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców. Jego opracowanie i wdrożenie pozwoli lepiej wykorzystać istniejącą infrastrukturę na obszarze funkcjonalnym Łukowa, planować rozbudowę systemu transportowego, utrzymywać jego wysoką jakość oraz koordynować inwestycje.

 • INFORMACJA o przystąpieniu do wyborów uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024 – 2027

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-02-02 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach stosownie do art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) zwanej dalej Ustawą, zwrócił się do Rady Gminy Łuków z wnioskiem o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników na kadencję 2024 – 2027 i dokonanie ich wyboru w liczbie: 1) do Sądu Rejonowego w Łukowie - 2 ławników, 2) do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 2 ławników.

 • IX Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-30 | W kategoriach: Informacje

    

  Już po raz dziewiąty odbył się Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski. 111 osób, w tym spora grupa dzieci i młodzieży, wyruszyło nocą z 26 na 27 stycznia w długą drogę, by uczcić pamięć poległych w Powstaniu Styczniowym. Przeszli oni dwiema trasami – z Łukowa i Wiśniewa, by w nocy spotkać się i wspólnie udać się pod pomnik ks. Brzóski w rezerwacie Jata.

 • INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY NUMERÓW PORZĄDKOWYCH W SOŁECTWIE GRĘZÓWKA

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-30 | W kategoriach: Informacje

  O zmianie danych adresowych należy poinformować m.in.:
  ✓ bank,
  ✓ ZUS,
  ✓ KRUS,
  ✓ administracja skarbowa
  ✓ zakład pracy,
  ✓ ubezpieczyciela,
  ✓ deklaracja o źródle ciepła (CEEB) pok. 16
  ✓ dostawców mediów (energia elektryczna, gaz, woda, odbiorca ścieków, internet, telefon),
  ✓ CEiDG

  Aktualizacja danych w:
  − dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
  − księgach wieczystych,
  − ewidencji ludności (dane meldunkowe)
  − deklaracje śmieciowe
  − podatki
  następować będzie z urzędu.

   

 • Informacja o zwrocie podatku akcyzowego 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-29 | W kategoriach: Informacje

   

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski informuje:

  Każdy ROLNIK, który chce odzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT.

 • Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa(SUMP MOF Łukowa)

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-25 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Pracujemy nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dlaMiejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

  Głównym celemSUMP MOF Łukowa jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

  Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i gmin i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

  SUMP MOF Łukowa jest planem działań skierowanych do Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowaobejmuje on: miasto Łuków- jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę Łuków i gminę Stanin - jako strefę zewnętrzną MOF Łukowa.

   

 • O G Ł O S Z E N I E W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NUMERACJI ADRESOWEJ DLA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH GRĘZÓWKA I GRĘZÓWKA-KOLONIA

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-19 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ NUMERACJI ADRESOWEJ DLA OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH

  GRĘZÓWKA IGRĘZÓWKA-KOLONIA

   

  WÓJT GMINY ŁUKÓW

  Z A P R A S Z A

   

  MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA GRĘZÓWKA NA SPOTKANIA, NA KTÓRYCH DORĘCZONE ZOSTANĄ MIESZKAŃCOM ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE NUMERU ADRESOWEGO

   

  SPOTKANIA ODBĘDĄ SIĘ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DNIACH:

  25 STYCZNIA 2024 r. w godz. od 14.00 – 18.00

  26 STYCZNIA 2024 r. w godz. od 10.00 – 14.00

  W BUDYNKU SZKOŁY W DNIU

  27 STYCZNIA 2024 r. w godz. od 11.00 – 15.00

  Wójt Gminy Łuków

  /-/ mgr Mariusz OSiak

   

   

 • Rusza rekrutacja do udziału w bezpłatnych warsztatach z cyklu „NATURALNA AKADEMIA ZIEMI ŁUKOWSKIEJ”

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-11 | W kategoriach: Informacje, LGD
  Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD „RAZEM” tj. mieszkańców Gmina Łuków, Gmina Adamów, Gmina Krzywda, Gmina Stanin, Gmina Wola Mysłowska, Gmina Wojcieszków, Gmina Trzebieszów - wspólnota samorządowa, Gmina Stoczek Łukowski, Gmina Serokomla oraz Miasto Stoczek Łukowski do udziału w bezpłatnych EKO-WARSZTATACH, realizowanych w ramach projektu współpracy „Promocja Turystyki tudzież Kultury” (akronim PTtK). To mieszkańcy Ziemi Łukowskiej, za pośrednictwem ankiety on-line, wybrali 5 tematów eko-warsztatów, które zostaną zrealizowane w 5 gminach, z których otrzymano największą liczbę głosów.
 • Karnety na pływalnię „DELFINEK” na 2024 rok.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-11 | W kategoriach: Placówki oświatowe, Informacje, Ogłoszenia

  Informacja!!!

         Karnety na pływalnię „DELFINEK” na 2024 rok   
  w ramach programu „Pływam z Delfinkiem” dla dzieci i ich rodziców/prawnych opiekunów  zamieszkałych na terenie Gminy Łuków lub będących uczniem szkoły na terenie Gminy będą wydawane w Urzędzie Gminy pokój 45 od 15 stycznia 2024 r.

   

   

 • IX Pieszy Rajd Powstańczy im. Ks. Stanisława Brzóski 26 stycznia 2024 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2024-01-08 | W kategoriach: Informacje

 • Rozporządznie porządkowe nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-28 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Rozporządznie porządkowe nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r.

 • Życzenia Bożonarodzeniowe 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-18 | W kategoriach: Informacje

 • OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Łuków O PRZEKAZANIU RADZIE GMINY ŁUKÓW WNIOSKU O UCHWALENIE ZINTEGROWANEGO PLANU INWESTYCYJNEGO GMINY ŁUKÓW W OBS

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-13 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  z a w i a d a m i a m
  że w dniu 11 grudnia 2023 r. na kancelarię Urzędu Gminy Łuków wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego „AGRO-TOP” Sp. z o. o. o sporządzenie zintegrowanego planu inwestycyjnego w obszarze dz. ewid. 35 obręb Gręzówka-Kolonia, który zgodnie z art. 37eb ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977) został przekazany Radzie Gminy Łuków w dniu 12 grudnia 2023 r.

 • GMINA ŁUKÓW PRZESTRZEGA PRZED OSZUSTAMI

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-12-08 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków informuje mieszkańców, że nie prowadzi żadnych działań w celu obniżenia rachunków za energię. Wszelkie próby kontaktu z mieszkańcami prowadzone przez nieznane podmioty prosimy traktować jako próbę wyłudzenia danych bądź naciągnie na koszty.

  /Wójt Gminy/

   

 • Życznie z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-21 | W kategoriach: Informacje, GOPS

 • Planowane pomiary pól elektromagnetycznych

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-21 | W kategoriach: Informacje, Środowisko

  Szanowni Państwo,
  Informujemy, że na stronie internetowej:
  https://www.networks.pl/informacje-o-planowanych-pomiarach-pem/
  publikowane są informacje o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorkS!
  Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

 • Senioralia w Gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-21 | W kategoriach: GOK, Informacje

     Seniorzy z klubów seniora w Gminie Łuków po raz drugi obchodzili swoje święto. Z tej okazji spotkali się 19 listopada w Łazach na uroczystości zwanej Senioraliami. Termin wydarzenia nie był przypadkowy, bowiem 14 listopada obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Seniora i cały listopad dedykowany jest osobom starszym. Spotkanie było okazją do zaprezentowania klubów oraz umiejętności wokalnych i tanecznych jego członków, do wyróżnienia najbardziej aktywnych seniorów, a także do wspólnej zabawy przy domowych wypiekach i muzyce.

 • Raport z konsultacji społecznych Gręzówka i Gręzówka-Kolonia

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-14 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Raport z konsultacji społecznych w sprawie przebiegu oraz nadania nazw ulicom w obrębach geodezyjnych Gręzówka i Gręzówka-Kolonia

   

   

 • Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-06 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

   

   

   

 • 10 LISTOPADA 2023 DZIEŃ WOLNY OD PRACY

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-11-02 | W kategoriach: Informacje

  Uprzejmie informujemy, że dzień

  10 Listopada 2023 roku (piątek)

  został wyznaczony dniem wolnym od pracy

  dla pracowników Urzędu Gminy Łuków w zamian za święto 11 listopada przypadające w sobotę.

  W tym dniu Urząd Gminy Łuków będzie nieczynny.

   

 • Pomoc żywnościowa – Program Fundusze Europejskie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-27 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, GOPS

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowie informuje, że przystąpił do współpracy z Lubelskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, w zakresie pomocy żywnościowej, w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021 – 2027 - Podprogram 2023, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

   

 • Złote Gody w gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-20 | W kategoriach: GOK, Informacje

       Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, czyli Złote Gody świętuje w tym roku 31 par z gminy Łuków. Z tej okazji gminny Urząd Stanu Cywilnego zaprosił małżonków na uroczystość, która odbyła się 18 października w Ośrodku Rekreacyjno-Wypoczynkowym Miód Lawenda w Biardach. Podczas niej wójt Mariusz Osiak odznaczył jubilatów Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi im przez prezydenta. Poza medalami, małżonkowie otrzymali upominki i serdeczne życzenia od wójta i jego zastępcy Wojciecha Szczygła oraz od kierownika USC Anny Zemło.

 • Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-17 | W kategoriach: Informacje

       12 października odbyła się w Gminie Łuków uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Podczas niej wójt Mariusz Osiak nagrodził dyrektorów gminnych szkół, przedszkoli i żłobka, a także wyróżniających się nauczycieli doceniając ich zaangażowanie w pracę dydaktyczno–wychowawczą oraz bardzo dobre efekty nauczania i wychowania.

       Uroczystości uświetnił występ artystyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie pod opieką nauczycieli Marty Kłoś-Makosz i Jarosława Stefaniaka oraz dyrektora Renaty Pawlikowskiej.

      W uroczystości wzięli również udział zastępca wójta Wojciech Szczygieł i dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego Bogdan Wiącek.

   

 • Dzień Edukacji Narodowej 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-12 | W kategoriach: Placówki oświatowe, Informacje, Ogłoszenia

  Szanowni Państwo – Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty
  Dzień Edukacji Narodowej to święto, w którym w pierwszej kolejności składamy Państwu podziękowanie za trud nauczania i wychowywania młodych ludzi, za kształtowanie ich osobowości oraz towarzyszenie im w drodze ku dorosłości.
  Jednocześnie serdecznie życzymy, żeby Państwa praca spotykała się zawsze z należnym szacunkiem społecznym i przynosiła Państwu wiele satysfakcji. Życzymy również wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności tak w pracy zawodowej, jak i w życiu osobistym.

 • Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-12 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Środowisko

  Informuję, że w dniach od 21 do 31 października 2023 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie szczepienia lisów żyjących przeciwko wściekliźnie.

   

   

 • Liczy się każdy głos – weź udział w wyborach i pomóż zdobyć dodatkowe środki na rozwój twojej gminy

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-10 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Wybory to święto demokracji. Nasz głos jest niezwykle ważny – decyduje o przyszłości Polski. Już w najbliższą niedzielę, 15 października, Polki i Polacy mogą oddać głos w wyborach do Sejmu i do Senatu, a także w referendum. By zachęcić do korzystania ze swojego prawa, rząd przygotował akcje profrekwencyjne. Gminy do 20 tys. mieszkańców mogą otrzymać dodatkowe pieniądze dla kół gospodyń wiejskich lub lokalnych klubów sportowych na rozwój.

 • Ogłoszenie Wójta Gminy Łuków o pozostawianiu zwierząt bez opieki

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-10-09 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Wójt Gminy Łuków przypomina, iż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na ternie gminy Łuków - zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki.

   

   

 • OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA GRĘZÓWKA DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU ORAZ NADANIA NAZW ULICOM

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-29 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  WÓJT GMINY ŁUKÓW I N F O R M U J E O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI SOŁECTWA GRĘZÓWKA DOTYCZĄCYCH PRZEBIEGU ORAZ NADANIA NAZW ULICOM W OBRĘBACH GEODEZYJNYCH GRĘZÓWKA i GRĘZÓWKA-KOLONIA w okresie od dnia 02.10.2023 r. do dnia 31.10.2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące przebiegu oraz nadania nazw ulicom w sołectwie Gręzówka. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie ankiety zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Łuków Nr 0050.48.2023 z dnia 29 września 2023 r.

 • Zbiórka Elektrośmieci

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-28 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Informujemy mieszkańców Gminy Łuków o planowanym przeprowadzeniu zbiórki elektrośmieci:


  w dniu 02października 2023 r. w miejscowościach:

  Biardy, Gręzówka, Gręzówka Kolonia, Nowa Gręzówka, Klimki, Ławki, Gołaszyn.

   w dniu 03października 2023 r. w miejscowościach:

  Podgaj, Łazy, Aleksandrów, Wagram, Suchocin,  Rzymy Las, Rzymy Rzymki, Dminin, Gołąbki, Jeziory.

  w dniu 04 października2023 r. w miejscowościach:

   Kownatki, Zarzecz Łukowski, Strzyżew, Turze Rogi, Karwacz, Suleje, Role, Wólka Świątkowa, Krynka.

  w dniu 05października 2023 r. w miejscowościach:

  Świdry, Szczygły Dolne, Szczygły Górne, Ryżki, Czerśl, Jadwisin, Malcanów.

  w dniu 06 października 2023 r. w miejscowościach:

  Sięciaszka Pierwsza, Sięciaszka Druga, Sięciaszka Trzecia, Zalesie, Dąbie, Żdżary.

   

 • Seniorzy na Wojewódzkim Dniu Rodziny

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-25 | W kategoriach: GOK, Informacje

  Seniorzy z gminy Łuków uczestniczyli w Wojewódzkim Dniu Rodzin, który odbył się w Muzeum Wsi Lubelskiej. Jest to wydarzenie promujące wartości rodziny, biorą w nim udział seniorzy, rodziny zastępcze i adopcyjne z terenu woj. lubelskiego.  

  Podczas niego marszałek Jarosław Stawiarski i wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski wręczyli wyróżnienia laureatom corocznych konkursów organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej „Aktywny Senior” i „Gmina przyjazna seniorom”. Do udziału w pierwszym z nich zostały zgłoszone dwie seniorki z gminy Łuków - panie Wiesława Stefaniak z klubu seniora „Teraz pora na Seniora” w Klimkach, która zdobyła wyróżnienie i Zenobia Jakubiak z klubu seniora „Druga Młodość” w Ryżkach, która z rąk marszałków otrzymała podziękowanie. Gmina Łuków po raz drugi zgłosiła swój udział w konkursie „Gmina przyjazna seniorom” i otrzymała za nie podziękowanie.

   

 • Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Gmina Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-11 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Gmina Łuków

  Na podstawie art. 19 a ust 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Łuków zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Kultury Ludowej w Gminie Łuków pod nazwą „Krzewienie kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży, udział w konkursach i festiwalach folklorystycznych”.

   

 • Rozporządzenie nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 września 2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-06 | W kategoriach: Informacje, Zarządzeni rozporządzenia

  Rozporządzenie nr 19 Wojewody Lubelskiego z dnia 1 września 2023

  uchylające rozporządzenie w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego, kraśnickiego, lubelskiego, lubartowskiego, radzyńskiego.

   

 • ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023 WÓJTA GMINY ŁUKÓW

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-06 | W kategoriach: Informacje, Zarządzeni rozporządzenia

  ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2023 WÓJTA GMINY ŁUKÓW z dnia 5 września 2023 r.
  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łuków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

   

 • Jesienna Akcja Szczepień Lisów Przeciwko Wściekliźnie

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-09-01 | W kategoriach: Informacje, Ostrzeżenia, Środowisko

  Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Jesienna Akcja Szczepień Lisów Przeciwko Wściekliźnie. W dniach od 11 do 13 września 2023 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

   

   

 • HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE ŁUKÓW

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-31 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW GWARANCYJNYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE ŁUKÓW

  (montowanych w 2020 roku w ramach projektu pn.: Czysta energia w Gminie Łuków III)

   

   

 • Kontrola zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-30 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Środowisko

  Każdy mieszkaniec Gminy Łuków ma obowiązek wypełnić druk zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i złożyć druk do Urzędu Gminy w Łukowie do dnia 31 października 2023 r.

   

   

 • Dofinansowanie dla Gminy Łuków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-28 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Z przyjemnością informujemy, że Gmina Łuków w 2023 r. otrzymała dofinansowanie na realizację wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków

 • Informacja o naborze uczestników do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-23 | W kategoriach: Informacje, GOPS, Ogłoszenia

  GminnyOśrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Łuków do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2024

   

   

 • Święto Wojska Polskiego

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-17 | W kategoriach: Informacje, Prasa

  Mieszkańcy ziemi łukowskiej zgromadzili się na cmentarzu wojennym w Łukowie w Święto Wojska Polskiego, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę Bitwy Warszawskiej 1920 r., by jak co roku uczcić pamięć poległych w wojnie polsko-bolszewickiej.

  Uroczystości rozpoczął koncert Orkiestry Dętej Łukowskiego Towarzystwa Muzycznego im. Antoniego Próchniewicza, po którym wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Polową Mszę św. odprawił ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II ks. Maciej Majek.

   

 • Informacja firmy Solartime S.A.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-10 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Środowisko

  Informacja firmy Solartime S.A. dla mieszkańców Gminy Łuków użytkujących instalacje solarne marki Hewalex montowanych w latach 2018-2019 w ramach zadania pn. „Czysta Energia w Gminie Łuków I” oraz „Czysta energia w Gminie Łuków II”

   

 • Polowanie Koła Niedźwiedź dnia 2 września 2023 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-10 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Zarząd Koła NIedźwiedź informuje, że dnia 2 września 2023 r. w obwodach łowieckich nr 44 i 57 odbędzie się polowanie zbiorowe na ptactwo łowne. Z wyrazami szacunku sekretarz koła - Bogumił Linde

   

   

 • OGŁOSZENIE O NABORZE wniosków o przyznanie pomocy NR 2/2023

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-03 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, LGD

  Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięcia 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

   

   

 • Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2023 r.

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-03 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia, Rada Gminy, Prasa

  Wójt i Rada Gminy Łuków zapraszają na uroczystość Święta Wojska Polskiego w 103. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystość odbędzie się 15 sierpnia 2023 r. w Łukowie, na cmentarzu wojennym przy ul. Strzelniczej, godz. 10.00

   

   

 • Fundusz sołecki 2024 r. - harmonogram zebrań wiejskich

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-08-01 | W kategoriach: Informacje, Ogłoszenia

  Gmina Łuków - grafika

  Harmonogram zebrań wiejskch na okoliczność przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2024 r. Harmonogram będzie aktualizowany po ustaleniu terminu zebrania ...


   

 • Pożyczka dla Gminy Łuków

  Wprowadził(a): * webadmin * | 2023-01-05 | W kategoriach: Informacje

  Miło nam poinformować, że Gmina Łuków realizuje projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Łuków” przy udziale pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 12 000 000,00 zł. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 19 023 087,97 zł. W ramach zadania powstanie sieć kanalizacyjna w miejscowościach: Wólka Świątkowa, Role i Krynka.