mapa strony   |
SmodCMS

Ochrona Środowiska

Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej
w Ryżkach, Czerśli i Sięciaszce Drugiej

współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju RegionalnegoW dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Gminą Łuków a Wojewodą Lubelskim została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanalizacji sanitarnej w Ryżkach, Czerśli i Sięciaszce Drugiej” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006.
Całkowity koszt projektu wynosi 5 230 991,99 PLN. (w tym koszty niekwalifikowane w wysokości 49 358,69 PLN)
Przyznane dofinansowanie na realizację w/w projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 886 224,97 PLN.

Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie do standardów unijnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz spełnienie wymogów ochrony środowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń dostających się bezpośrednio do gleby, wód powierzchniowych i głębinowych z nieszczelnych zbiorników ściekowych.
Bezpośrednim efektem inwestycji będzie zmodernizowanie oczyszczalni ścieków w Ryżkach i zwiększenie jej przepustowości do 200 m3 /dobę oraz wybudowanie sieci kanalizacyjnej o długości 14 373,5 m w miejscowościach: Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga.
Dzięki realizacji niniejszego projektu do kanalizacji sanitarnej zostanie podłączonych 274 podmiotów z terenu Gminy Łuków, w tym 266 gospodarstw domowych oraz 8 przedsiębiorstw. Rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków pozwoli na podłączenie kolejnych użytkowników.
Obecnie gmina Łuków jest skanalizowana w 1%. Ścieki gromadzone są w przydomowych osadnikach, a ich odbiór odbywa się przy wykorzystaniu wozów asenizacyjnych. W chwili obecnej skanalizowane są dwie miejscowości: Ryżki (częściowo) z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Ryżkach oraz od grudnia 2001 roku wieś Łazy uzyskała kanalizację sanitarną ze zrzutem ścieków do oczyszczalni miejskiej w Łukowie. Istniejąca, jedyna w gminie Łuków, kontenerowa oczyszczalnia ścieków w Ryżkach obsługuje Dom Pomocy Społecznej, dwa bloki mieszkalne oraz osiedle zabudowy jednorodzinnej w Ryżkach, co daje łącznie 31 przyłączy. Stan techniczny oczyszczalni jest zły. Jej zdolność przetwórcza jest zbyt mała względem potrzeb wynikających z Programu Gospodarki Ściekowej Gminy Łuków. Obecnie oczyszczalnia posiada przepustowość 100 m3 /dobę, przy czym szacowane zapotrzebowanie wynosi 200 m3 /dobę. Urządzenia oczyszczalni są mocno wyeksploatowane i wymagają kapitalnego remontu.
Procedury przetargowe związane z wyborem wykonawcy zadania zostały zakończone. W wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonawcę robót zostało wybrane Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. w Lublinie.
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 12 kwietnia 2005 r.
Planowana data zakończenia realizacji zadania została określona na dzień 31 grudnia 2006 r.


Wersja do druku