mapa strony   |
SmodCMS

Inwestycje drogowe

OPIS PROJEKTU

Przebudowa drogi gminnej Łazy - Jeziory jest spójna z podjętymi i prowadzonymi już od kilku ostatnich lat działaniami przez władze gminy działaniami zmierzającymi do poprawy gminnej infrastruktury, w tym infrastruktury drogowej.

Przebudowę drogi uznano jako projekt ponadregionalny mogący mieć wpływ nie tylko na rozwój Gminy, ale także na cały powiat oraz region. Przedmiotowa inwestycja została zaliczona do priorytetowych i umieszczona na pierwszym miejscu do realizacji w roku 2005.

Obecnie na terenie gminy długość dróg gminnych wynosi 98,16 km, w tym o nawierzchni bitumicznej 40,90 km. Projekt polegający na przebudowie drogi gminnej nr 002771 L o długości 1444 m uzupełni istniejącą sieć drogową gminy.

Projekt stanowi kontynuację wykonanego zadania w roku 2004:"Przebudowa drogi gminnej Łazy - Podgaj o długości 1268 m" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD. Zrealizowanie tego projektu zamknie całość ciągu drogowego drogi nr 002771 L Łazy - Jeziory. Planowana droga stworzy połączenie dwóch dróg: krajowej nr 63 Łuków - Radzyń Podlaski i powiatowej nr 0219 L Łuków-Łazy i stanowić będzie element zintegrowanej sieci połączeń między miejscowościami Łazy, Podgaj i Jeziory. Połączenie to ułatwi komunikację pomiędzy miejscowościami gminy bez konieczności objazdu miasta Łuków odciążając w ten sposób mocno zatłoczone centrum miasta.

Opis stanu istniejącego :

Obecny stan techniczny drogi gruntowej uniemożliwia korzystanie z niej w pełnym zakresie. Szczególnie dotkliwym dla mieszkańców jest okres wiosenno - jesienny, w którym jest ona częściowo nieprzejezdna, a ruch pojazdów ciężarowych jest uniemożliwiony. Stan taki zmniejsza mobilność mieszkańców pobliskich miejscowości ograniczając w ten sposób i tak utrudniony ich dostęp do rynku pracy, placówek służby zdrowia, informacji.

Istniejąca droga gruntowa o nawierzchni lokalnie ulepszonej żwirem, nie odpowiada parametrom technicznym dróg gminnych. Droga ta jest okresowo zalewana w okresie wiosenno-jesiennym. Prędkości pojazdów po istniejącej drodze są minimalne ok.10 km/h z uwagi na tworzące się wyboje i i koleiny. Zły stan drogi uniemożliwia sprawne poruszanie się pojazdów oraz całkowicie wyklucza istnienie linii autobusowej, co jest poważnym ograniczeniem mobilności mieszkańców okolicznych wsi. Droga nie posiada wydzielonych i utwardzonych poboczy, zjazdów gospodarczych i na pola, odwodnienia utrudniając ruch pieszy na całym odcinku drogi. Brak drogi dojazdowej do działki inwestycyjnej /27,28 ha/ nie daje szansy na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i powstanie miejsc pracy dla lokalnej społeczności. Obecnie brak drogi skutkuje wzrostem wypadków i kolizji drogowych na drodze krajowej i powiatowej, po których zmuszeni są poruszać się dzieci dojeżdżające do Zespołu Szkół w Gołąbkach oraz dorośli dojeżdżający do pracy. Występujące nierówności w nawierzchni istniejącej drogi powodują wysokie koszty eksploatacji pojazdów.

Projekt obejmuje wykonanie następujących działań :

wykonanie robót ziemnych /wykopy i nasypy/;
wykonanie przepustów pod drogą o długości 12 m, średnicy 60 cm;
wykonanie podbudowy ze żwiru stabilizowanego cementem - 9146m2,
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego /grubość warstwy wiążącej-6 cm/ - 8712 m2;
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego /grubość warstwy ścieralnej -4 cm/ - 8524 m2;
wykonanie 70 zjazdów gospodarczych typu 0383 - 60 szt., typu 0385-2 szt., typu 0386 - 8 szt.;
wykonanie utwardzenia poboczy żwirem - 2166m2;
wykonanie robót wykończeniowych-plantowanie skarp, wykopów i nasypów;
ustawienie znaków pionowych przy drodze - 18 szt.
Przyjęta technologia robót jest optymalna dla użytkowników w stosunku do jakości i ceny. Stosunkowo mały ruch i lokalny charakter nie wymaga zwiększania nośności drogi, ani poszerzania korony drogi, które wymagałoby poniesienia dodatkowych kosztów na wykup przyległych nieruchomości. Planowana do budowy droga została zaprojektowana jako gminna o klasie L-lokalna o ruchu KR-1 (gospodarczym).Prędkość projektowana na odcinku od km 0+000 do km 0+545,5 wynosi 40 km/h, a na pozostałym 60 km/h.

Projekt przyczyni się do:

poprawy powiązań drogowych pomiędzy miejscowościami Łazy i Jeziory, i gminy Łuków z pozostałym obszarem województwa lubelskiego i kraju;
poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 002771 L Łazy-Jeziory;
ochronę środowiska dzięki zastosowaniu technologii przyjaznych środowisku i zmniejszenie hałasu poprzez zwiększenie prędkości na przebudowanym odcinku drogi.
Efektem realizacji niniejszego projektu będzie osiągnięcie celu bezpośredniego, jakim jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich poprzez tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej. Dzięki realizacji inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Łazy-Jeziory nastąpi osiagnięcie kolejnego celu projektu,polegającego na poprawie dostępności gminy Łuków poprzez rozbudowę sieci drogowej, w perspektywie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu.
Szybko zauważalnym rezultem realizacji projektu będzie podniesienie jakości 1444 m odcinka drogi w gminie Łuków, dostosowując jej nośność do ruchu pojazdów do 80 kN/oś. Poprawie ulegnie stopień integracji lokalnej sieci transportowej. W wyniku realizacji drogi zwiększy się liczba osób korzystających do 1239, przy obecnej wynoszącej tylko 40, ze względu na zły stan techniczny drogi. Skróceniu ulegnie czas przejazdu pojazdów między miejscowością Łazy a miejscowością Jeziory bez konieczności objazdu miasta Łuków do 3,15 min. w stosunku do obecnego wynoszącego 8 min. Wybudowanie drogi zwiększy dostępność i atrakcyjność terenu inwestycyjnego o powierzchni 27,28 ha położonego przy przedmiotowej drodze. Zrealizowanie projektu stworzy warunki do dywersyfikacji działalności pozarolniczej i powstawania nowych, pozarolniczych miejsc pracy. W rezultacie przeprowadzonej inwestycji skróceniu ulegnie również połączenie między miejscowością Łazy a miejscowością Gołąbki,gdzie znajduje się Zespół Szkół,bez konieczności objazdu miasta Łuków. Średni czas przejazdu wyniesie 5 minut w stosunku do stanu obecnego wynoszącego 10,45 minut. Użytkownicy drogi oszczędzą również na kosztach eksploatacji swoich pojazdów.Efektem długoterminowym realizacji inwestycji będzie poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz stworzone zostaną korzystne warunki do rozwoju 54 podmiotów gospodarczych istniejących na obszarze realizacji inwestycji.

STAN PRZED ROZPOCZĘCIEM INWESTYCJI
I ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY

Brak zintegrowanej sieci połączeń pomiędzy miejscowościami gminy Łuków , powiatu łukowskiego i pozostałej części kraju – planowany odcinek drogi jest ostatnim elementem drogi gminnej nr 002771 L. Jest to jedyna droga, która łączy te dwie miejscowości. Po zakończeniu budowy brakującego odcinka drogi stanowić będzie element zintegrowanej sieci połączeń pomiędzy miejscowościami gminy i powiatu i kraju. Zapewni dogodne połączenie komunikacyjne między drogami: krajową nr 63 i powiatową nr 0210 L.
Małą atrakcyjność regionu jako miejsca na lokalizację inwestycji oraz miejsca stałego zamieszkania. Słaba dostępność komunikacyjna skutkuje małym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów oraz prowadzi do wyludnienia tego obszaru. Brak dobrego połączenia utrudnia mieszkańcom dostęp do zatrudnienia w większych i silniejszych miejscowościach/ośrodkach, dzieciom dostępu do nauki/Zespół Szkół w Gołąbkach/ , kultury i wypoczynku. Taka sytuacja pogłębia zapóźnienie gospodarcze regionu i hamuje równomierny rozwój województwa i kraju. Brak dostatecznie rozwiniętej infrastruktury drogowej, nieutwardzone lub w złej jakości drogi, brak chodników uniemożliwia wykorzystanie istniejących terenów. Utrudnia to rozwój i powstawanie nowych pozarolniczych działalności gospodarczych, wpływa na brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych. Zmniejsza również stopień wykorzystania utworzonych przez gminę szlaków rowerowych przez osoby korzystające z infrastruktury rekreacyjnej . Brak drogi o nawierzchni bitumicznej, z której może korzystać lokalna społeczność utrudnia rozwój istniejących 54 MŚP oraz powstawanie nowych podmiotów gospodarczych.
Poważne utrudnienie dla podróżnych pomiędzy miejscowościami Łazy, Podgaj i Jeziory . Dzisiejsze połączenie miejscowości Łazy, Podgaj i Jeziory, dostępne dla pojazdów samochodowych, prowadzi drogami do miejscowości Łazy: droga powiatowa 0210 L Łuków – Aleksandrów; do miejscowości Podgaj – droga powiatowa nr 0259 L Łuków – Rzymki, do miejscowości Jeziory: droga krajowa nr 63 odc. Łuków – Radzyń Podlaski.
Zły stan dróg i nadmierne przeciążenie ruchem a także niebezpieczeństwo i zagrożenie wypadkami prowadzi do utrudnień w komunikacji. Skutkuje wzrostem kosztów eksploatacji pojazdów i zwiększa ryzyko wystąpienia wypadków drogowych.
Zagrożenie dla środowiska – zły stan dróg /nr 0259 L - droga żwirowa, nr 002771 L – droga gruntowa/ stwarza zagrożenie dla środowiska, ponieważ prowadzi do wydłużenia czasu emisji toksycznych spalin przez pojazdy.
Główne przyczyny problemów
Droga gruntowa w złym stanie technicznym, bez odpowiedniego odwodnienia co powoduje mniejsze zainteresowanie okolicznym terenem przez inwestorów i turystów.

Brak drogi dojazdowej do działki inwestycyjnej (27,28 ha), nie daje szansy okolicznym mieszkańcom na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i powstanie nowych miejsc pracy.

Brak odpowiedniej drogi dojazdu z miejscowości Łazy do Zespołu Szkół w Gołąbkach, powoduje ryzyko wypadków ( dojazd droga krajową i powiatową) jak i wydłużenie czasu przejazdu między miejscowościami.

Poniżej mapa obrazująca obecną komunikację między miejscowościami:

Problemy do rozwiązania
Przebudowa drogi gminnej nr 002771 L, według rozwiązań projektowych spowoduje całkowite rozwiązania zasugerowanych wcześniej problemów. Dodatkowo zmniejszy koszty eksploatacji pojazdów oraz pozwoli na uruchomienie linii autobusowej dowożącej dzieci do szkoły.

Planowana droga będzie pierwszym etapem inwestycji mającej na celu połączenie dwóch dróg: krajowej nr 63 odcinek Łuków- Radzyń Podlaski i drogi wojewódzkiej Nr 806 Miedzyrzec Podlaski- Łuków. Połączenie to umożliwi w przyszłości objazd miasta Łuków od strony południowo-wschodniej odciążając w ten sposób mocno zatłoczone centrum miasta.

PRZEBIEG REALIZACJI I POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. " Przebudowa drogi gminnej nr 002771 L Łazy – Jeziory od km 1+070 do km 2+514" w wyniku oceny merytorycznej i technicznej przeprowadzonej przez Panel Ekspertów oraz po otrzymaniu rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego ds. rozwoju regionu, otrzymał decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Łuków o dofinansowanie projektu została zawarta w dniu 3 marca 2006 r.
Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 "Rozwój lokalny", Działanie 3.1 "Obszary wiejskie".

Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach projektu wynoszą
1 070 118,86 PLN .

Przyznane dofinansowanie ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi
nie więcej niż 802 589,14 PLN - 75%,

Współfinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi
nie więcej niż 107 011,88 PLN – 10%.

Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania
wkładu własnego w wysokości 160 517,84 PLN –15%.

Okres realizacji Projektu ustalono na:

rozpoczęcie realizacji: 24 kwietnia 2006 r.
zakończenie rzeczowe realizacji : 25 sierpnia 2006 r.
zakończenie finansowe realizacji: 8 września 2006 r.
Wykonano następujące działania :

dnia 24 kwietnia 2006 r. została zawarta umowa na wykonanie przebudowy drogi pomiędzy Gminą Łuków a Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A w Łukowie,
dnia 24 kwietnia 2006 r. została zawarta umowa na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru przy przebudowie drogi pomiędzy Gminą Łuków a Panem Edwardem Suwarą,
dnia 24 kwietnia 2006 r. przekazano plac pod przebudowę drogi i rozpoczęto roboty budowlane,
dnia 18 maja 2006 r. został zawarty aneks nr 1 do umowy nr Z/2.06/III/3.1/661/05/U/14/06 o dofinansowanie projektu pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Łuków.
dnia 24 sierpnia 2006 r. zakończono roboty budowlane
dnia 25 sierpnia 2006 r. nastąpił odbiór wykonanych robót oraz podpisanie przez komisję protokołu odbioru końcowego
dnia 25 sierpnia 2006 r. ustawiono tablice pamiątkowe

CELE PROJEKTU

Budowa drogi nr 0002771L przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:

Oddziaływanie:

Celem priorytetowym projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich, sprzyjających długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju.Kolejny cel jaki zostanie osiągnięty będzie poprawa dostępności gminy Łuków poprzez rozbudowę sieci drogowej, w perspektywie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego tego regionu.

Cele cząstkowe obejmują:

poprawę powiązań drogowych pomiędzy miejscowościami Łazy i Jeziory i gminy Łuków z pozostałym obszarem województwa Lubelskiego i kraju droga krajowa nr 63
poprawę stanu infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej nr 002771 L
ochronę środowiska dzięki zastosowaniu technologii przyjaznych środowisku i zmniejszenie hałasu poprzez zwiększenie prędkości na przebudowywanej drodze
Realizacja celów cząstkowych powinna przyczynić się do:

wzmocnienia powiązań miejscowości gminy Łuków z regionalnymi ośrodkami wzrostu gospodarczego - miastem Łuków
zwiększenia atrakcyjności gminy dla lokalizacji działalności gospodarczej
zwiększenia atrakcyjności gminy jako miejsca pracy i zamieszkania
poprawy bezpieczeństwa ruchu dorosłych i dzieci/pieszego, rowerowego, kołowego/
poprawy jakości środowiska dzięki ograniczeniu emisji toksycznych składników spalin
wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców;
oszczędności dla środowiska wynikających z zwiększenia prędkości przejazdu;
stworzenia warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej;
zwiększenia kreatywności w zakresie poszukiwania pozarolniczych źródeł utrzymania.

Lokalizacja drogi pokazana jest na poniższej mapie: 


Wersja do druku