mapa strony   |
SmodCMS

Rolnictwo Gminy Łuków

Struktura użytkowania gruntów w gminie Łuków

 • Powierzchnia ogólna - 29843 ha,
 • Grunty rolne - 12791 ha,
 • Użytki zielone i sady - 4381 ha,
 • Pozostałe grunty i nieużytki - 2615 ha.

Na terenie gminy Łuków 98% użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Jedyne uspołecznione gospodarstwo rolne to Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krynce, użytkująca na 350 ha użytków rolnych.

Gmina Łuków - grafika

Struktura gospodarstw indywidualnych.

 • Ilość gospodarstw rolnych ogółem - 3395 szt. (spis 2002 rok),
 • do 1 ha - 621 szt.,
 • od 1 do 5 ha - 1602 szt.,
 • od 5 do 10 ha - 785szt.,
 • od 10 do 15 ha - 263szt.,
 • 15 ha i więcej - 124 szt.

Struktura zasiewów.

 • Powierzchnia gruntów ornych ogółem 12791 ha,
 • Pszenica 511 ha,
 • Żyto 4302 ha,
 • Owies 2000 ha,
 • Pszenżyto 938 ha,
 • Ziemniaki 3012 ha,
 • Mieszanki 985 ha,
 • Pozostałe 168 ha

Gmina Łuków - grafika

Ze względu na niskie klasy bonitacyjne gleb (60% to klasa V i VI) dominującymi uprawami są żyto i ziemniaki. Stąd też rozwinięty jest chów trzody chlewnej, której obsada wynosi 149 szt./100 ha użytków rolnych, a w rejonach o znacznym udziale użytków zielonych chów bydła, którego obsada na terenie gminy wynosi 58,5 szt./100 ha użytków rolnych.
Słabe gleby i znaczna ilość zwierząt na 100 ha użytków rolnych powodują, że dominującym nawożeniem jest nawożenie organiczne, przy niewielkim dodatku nawozów mineralnych. Sprawia to, że produkowana żywność jest zdrowa ekologicznie i posiada wysoką jakość.

Wersja do druku