mapa strony   |
SmodCMS

Do pobrania

 

 

Numer załącznika

(kliknij wybrany aby pobrać)

 

Tytuł załącznika

 

Wniosek 500+

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Załącznik 1

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

 

Załącznik 2

 

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 

Załącznik 3

 

Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej

 

Załącznik 4

 

Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. U. Z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

 

Załącznik 5

 

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

Załącznik 6

 

Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

 

Załącznik 7

 

Oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego

 

Załącznik 8

 

Oświadczenie o nieskorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym

 

Załącznik 9

 

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania

 

Załącznik 10

 

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania

 

Załącznik 11

 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

 

Załącznik 12

 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

 

Załącznik 13

 

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

 

Załącznik 14

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

 

Załącznik 16

 

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego