mapa strony   |
SmodCMS

Teren inwestycyjny Łazy

 

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna „EURO-PARK WISŁOSAN” 
Podstrefa Łuków

Położenie:
teren położony jest we wsi Łazy, w odległości 3 km od miasta Łukowa, które jest węzłem kolejowym przy linii kolejowej Berlin – Moskwa, pomiędzy Warszawą a Terespolem. Łuków posiada także bezpośrednie połączenie z Dęblinem, Lublinem i Skierniewicami, a także dwie stacje kolejowe z rozbudowanymi bocznicami.

 • powierzchnia terenu: 27,29 ha 
 • przeznaczenie: przemysłowe

Właściciel:

 • Gmina Łuków - 18,1357 ha
 • o Inwestorzy:
  • DUKESSA Spółka z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim – właściciel działek nr 632/10 i 632/12 o łącznej powierzchni 2,2643 ha,
  • Sierociuk-Kazana-Sierociuk Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „STOK-ROL” Spółka jawna z siedzibą w Ryżkach – właściciel działek nr 632/9 i 632/11 o łącznej powierzchni 1,8900 ha,
  • „Nowa Piekarnia” - Krzysztof Karwowski z siedzibą w Łukowie – właściciel działki nr 632/16 o łącznej powierzchni 3,0000 ha,
  • Spółdzielnia im. Gen. Kleeberga „Łuksja” – właściciel działek nr 632/20 i 632/21 o łącznej powierzchni 2,0000 ha

Cena:

 • Szacunkowa cena – 24 PLN/m² netto, sprzedaż w drodze przetargu

Infrastruktura:

W latach 2009 – 2011 Gmina zrealizowała projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN”. Zakres projektu obejmuje budowę następującej infrastruktury:

 • sieci wodociągowej o łącznej długości 1866 m
 • sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1593 m
 • oświetlenia dróg – długość trasy wynosić będzie 1265 m, długość kabla – 1415 m
 • ogrodzenia terenu – ogrodzenie stalowe panelowe o łącznej długości 2300 m
 • drogi wewnętrznej długości 849,18 m, szerokość jezdni 6 m o nawierzchni z kostki betonowej i utwardzonych poboczach
 • kanalizacji teletechnicznej o długości 1166,5 m, 23 sztuki studni kablowych,
 • odwodnienie terenu.

Na ten cel Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”. W związku z dofinansowaniem projektu ze środków PO RPW, sprzedaż terenu może nastąpić wyłącznie pod działalność innowacyjną produktową lub procesową.

Wykonanie sieci gazowej na potrzeby Strefy wykona Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazownia Warszawska, Rozdzielnia Gazu Łuków.

Sąsiadujące tereny:
bezpośrednio z terenem sąsiadują grunty rolniczego użytkowania od strony północnej i wschodniej, od strony zachodniej teren przylega całą szerokością do drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową.

Charakterystyka terenu:
Teren częściowo jest zabudowany. Grunt piaszczysty w klasie bonitacyjnej V i VI. Poziom wód gruntowych ok. 0,6 - 2 m p.p.t. Teren jest czysty ekologicznie.

Zwolnienia udzielane przedsiębiorcom działającym na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN:

Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN pomoc przedsiębiorcom udzielana jest w formie zwolnień podatkowych stanowiących pomoc regionalną z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji - ulgi w podatku dochodowym do 70 %
 • tworzenia nowych miejsc pracy

Pomoc udzielana jest do wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji uzależniona jest od wielkości firmy i wynosi:

 • 70 % - w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
 • 60 % - w przypadku średnich przedsiębiorców,
 • 50 % - w przypadku dużych przedsiębiorców

Zwolnienia oferowane przedsiębiorcom przez Gminę Łuków:

Władze Gminy Łuków wychodząc naprzeciw rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie, oferują przedsiębiorcom chcącym rozpocząć tu inwestycje, zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienia gwarantują dwie uchwały:

 • uchwała z 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji, na mocy której zwalnia się z podatku od nieruchomości przez okres dwóch lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji lub utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją. Uchwała stanowi program pomocy de minimis,
 • uchwała z 2008 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, według której w celu podniesienia poziomu rozwoju gospodarczego Gminy Łuków oraz zmniejszenia skali bezrobocia udziela się przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości. Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki i budowle lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których zrealizowano nowe inwestycje lub utworzono nowe miejsca pracy związane z nową inwestycją przez okres od 12 do 48 miesięcy.

Informacje uzupełniające:
14 listopada 2007 r. – rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 215, poz. 1587) – została utworzona Podstrefa Łuków. Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2007 r.

21 kwietnia 2010 r. – rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 468), na mocy którego poszerzono granicę Podstrefy Łuków o 3 ha. Rozporządzenie weszło w życie 30 kwietnia 2010 r.

Wieś Łazy, w obrębie której położony jest teren posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne, tj. sieci: energetyczną, gazu ziemnego, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną. Zarówno w Łazach, jak i okolicznych miejscowościach istnieją znaczne zasoby siły roboczej o różnych kwalifikacjach. Na opisywanym terenie możliwe są wszystkie kierunki inwestowania.

Gmina Łuków - grafika

Po bliższe informacje proszę zwracać się:

p. Edyta Katarzyna Kuć
stanowisko d/s Promocji Gminy
Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12
21 – 400 Łuków
tel. + 48 0 prefix 25 798 24 39 w.139
tel./fax: + 48 0 prefix 798 24 39

kuc@lukow.ug.gov.pl

 

Materiały powiązane:


Promocja terenu inwestycyjnego w Łazach oraz utworzenie specjalnej strefy ekonomcznej

lata 2001 r. – 2002 r.

 • udział Gminy Łuków w programie „Gmina Przyjazna Inwestorowi” - koordynator programu: Lubelska Fundacja Rozwoju, osoba odpowiedzialna – Krystyna Górak – dyrektor Działu Doradztwa Lubelskiej Fundacji Rozwoju

Partnerzy programu:

 • Urząd Marszałkowski
 • Związek Gmin Lubelszczyzny
 • brytyjska spółka konsultingowa Enterplan – Małgorzata Langiewicz, Richard Moreton, Jacek Węsierski
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Honorowy patronat:

 • Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych 

Cele programu:

 • profesjonalne przygotowanie gmin do obsługi inwestora zewnętrznego,
 • promocja istniejących terenów inwestycyjnych
 • Samorządy przystępujące do programu jako pierwsze w Woj. Lubelskim:
 • Urząd Gminy Łuków
 • Urząd Miasta Świdnik
 • Urząd Miasta Lubartów
 • Urząd Miasta i Gminy Janów Lubelski

Zakres programu:

 • strategia przyciągania inwestora zewnętrznego,
 • przygotowanie nieruchomości pod kątem inwestycji zewnętrznej,
 • techniki prezentacji i negocjacji,
 • informacja,
 • marketing

Kluczowy trener – Pan Mieczysław Bąk, dyrektor firmy JARPOL ENTERPRISE w Warszawie, trener programu „Gmina Przyjazna Inwestorowi” w Polsce i na Słowacji, doradca PAIZ, prowadził wiele projektów dotyczących promocji i obsługi inwestorów.

Data certyfikacji: 4 lipca 2002 r.
Data ważności certyfikatu: 4 lipca 2005 r.
Liczba uzyskanych punktów: 90,14 na możliwych 100 punktów, certyfikat z najwyższą liczbą gwiazdek – pięcioma.

styczeń 2002 r.

 • przygotowanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej na drogę gminną Nr 102771L Łazy – Jeziory, I etap: odcinek drogi o długości 1268 m Łazy – Podgaj.

luty 2004 r.

 • przygotowanie mapy do celów projektowych i dokumentacji technicznej na drogę gminną Nr 102771L Łazy – Jeziory, II etap: odcinek drogi o długości 1444m.

lipiec 2004 r.

 • modernizacja drogi gminnej Nr 102771L Łazy – Jeziory, I etap: odcinek drogi o długości 1268 m Łazy – Podgaj (SAPARD).

październik 2004 r.

 • wizyta w Gminie Łuków specjalistów z Departamentu Współpracy Regionalnej Państwowej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) – p. Małgorzaty Szemplińskiej i p. Adama Jaśków. Celem wizyty było uzyskanie informacji na temat terenu inwestycyjnego w Łazach do bazy ofert inwestycyjnych PAIiIZ.

luty 2005 r.

 • promocja terenu w „Życiu Handlowym” nr 127/2005.

marzec 2005 r.

 • rozesłanie oferty inwestycyjnej do ambasad następujących krajów (27): Wielkiej Brytanii, Irlandii, Portugalii, Hiszpanii, Francji, Belgii, Holandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch, Austrii, Czech, Słowacji, Węgier, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Rosji, Australii, Japonii, Stanów Zjednoczonych, Kanady.

maj - grudzień 2005 r.

 • udział Gminy Łuków w ogólnopolskim konkursie „Grunt na medal” organizowanym przez PAIiIZ, którego celem był wybór najlepszego terenu inwestycyjnego w każdym województwie. Gmina Łuków otrzymała wyróżnienie za zgłoszony do konkursu teren inwestycyjny w Łazach.

14 – 16 czerwca 2005 r.

 • przedstawienie oferty inwestycyjnej Gminy Łuków – terenu w Łazach na targach nieruchomości „Provada” w Amsterdamie.

wrzesień 2005 r.

 • przygotowanie strony internetowej terenu inwestycyjnego w Łazach, w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, francuskiej; www.teren.gminalukow.pl

październik 2005 r. – lipiec 2006 r.

 • modernizacja drogi gminnej Nr 102771L Łazy – Jeziory, II etap: odcinek drogi o długości 1444m (ZPORR).

23 – 25 marca 2007 r.

 • prezentacja oferty inwestycyjnej Gminy Łuków – terenu w Łazach na Lubelskich Targach Budowlanych „LUDOM – wiosna 2007 r.”

lipiec – październik 2007 r.

 • udział Gminy w drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal”.

marzec 2007 r.

 • rozesłanie oferty inwestycyjnej terenu do wszystkich czternastu Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) działających obecnie w Polsce celem utworzenia podstrefy SSE na terenie inwestycyjnym w Łazach.
 • Zainteresowanie terenem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE) „EURO-PARK WISŁOSAN”.


17 maja 2007 r.

 • udział Zastępcy Wójta – p. Wiktora Osika i Katarzyny Kuć w konferencji organizowanej przez PAIiIZ pt. „Oferta inwestycyjna wschodnich regionów Polski”. W konferencji uczestniczyli: Wiceminister Gospodarki -Marcin Korolec i Wiceminister Rozwoju Regionalnego – Władysław Ortyl. Podczas konferencji zaprezentowane zostały najatrakcyjniejsze oferty inwestycyjne województw Polski Wschodniej, w tym teren inwestycyjny Gminy Łuków.
  Podczas konferencji miała miejsce pierwsza rozmowa z Dyrektorem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – p. Markiem Indykiem w sprawie utworzenia podstrefy TSSE na terenie w Łazach. Po konferencji kilkakrotnie rozmawiano telefonicznie, a także w Łukowie odbyło się spotkanie z dyrektorem TSSE.

28 – 29 sierpnia 2007 r.

 • wizyta lubelskich samorządowców w Brukseli, zorganizowana przez Związek Gmin Lubelszczyzny. W spotkaniu z parlamentarzystami europejskimi z różnych państw oraz przedstawicielami Komisji Europejskiej – w tym z Polski – z posłem Zbigniewem Zaleskim (współorganizatorem wizyty), materiały promocyjne dotyczące Gminy Łuków, w tym terenu inwestycyjnego w Łazach, przekazał uczestniczący w składzie delegacji lubelskich samorządowców p. Wiktor Osik – Zastępca Wójta.

13 września 2007 r.

 • podczas spotkania w Tarnobrzegu Wójta Gminy Łuków – p. Kazimiery Goławskiej i Zastępcy Wójta – p. Wiktora Osika z Dyrektorem TSSE p. Markiem Indykiem i Specjalistą Biura Eksploatacji Majątku TSSE – p. Rafałem Baranem, przekazano dalsze materiały dotyczące gruntu w Łazach i Gminy Łuków, a także omówiono postępowanie w sprawie podjęcia decyzji przez Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP zarządza TSSE) oraz Radę Ministrów.
 • Przygotowanie przez Gminę wniosku o objęcie terenu inwestycyjnego w Łazach obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN”.

listopad 2007 r.

 • udział Gminy w warsztatach pn. „Samorząd dla inwestora – Partner Centrum Obsługi Inwestora”. Warsztaty organizowane były przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny i firmę Jodka Consulting w ramach realizacji Programu Partner Centrum Obsługi Inwestora.
 • Cele programu:
  • zapoznanie z zasadami opracowywania i promocji ofert inwestycyjnych,
  • zapoznanie z zasadami obsługi inwestorów zewnętrznych.
  • Warsztaty składają się z dwóch modułów: - dwudniowe szkolenie (odbyło się w dniach 14 – 15 listopada br., uczestniczyła – Katarzyna Kuć)
   certyfikacja, w ramach której nastąpi sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczestników Programu w zakresie obsługi oraz stopnia przygotowania informacji dla inwestorów – przewidywany termin certyfikacji: luty 2008 r.
   Samorządy, które otrzymają certyfikat będą miały możliwość współpracy z Centrum Obsługi Inwestora w zakresie promocji inwestycji oraz obsługi inwestora.
   Warsztaty prowadził pan Paweł Kolas – właściciel firmy Jodka Consulting, w latach 1999 – 2004 – Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej w Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych, trener Krajowego Systemu Przygotowań do absorpcji funduszy strukturalnych akredytowany przy Fundacji Edukacji Ekonomicznej w Warszawie.

14 listopada 2007 r.

 • rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 215, poz. 1587) – została utworzona Podstrefa Łuków o powierzchni 24,29 ha obejmująca obręb ewidencyjny Łazy. Rozporządzenie wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 grudnia 2007 r.

kwiecień – maj 2008 r.

 • spotkania przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie Oddział w Tarnobrzegu i przedstawicieli Biura Doradztwa Europejskiego „EuroCompass” z przedsiębiorcami zainteresowanymi inwestowaniem w Podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN. Podczas spotkań omówione zostały kwestie przywilejów, jakie mają przedsiębiorcy inwestujący w terenie strefy ekonomicznej i możliwości uzyskania dotacji unijnych dla przedsiębiorców w latach 2007 – 2013, a także plany uzupełnienia infrastruktury w Podstrefie.

Październik 2008 r.

dwa przetargi na sprzedaż działek w Podstrefie Łuków:

 • 10.10.2008 r. – sprzedaż działek nr 632/9 i 632/11 o łącznej powierzchni 1,8900 ha;
 • 13.10.2008 r. – sprzedaż działek nr 632/10 i 632/12 o łącznej powierzchni 2,2643 ha;
 • wniosek do TSSE o rozszerzenie Podstrefy Łuków

Lata 2009-2010

 • projekt „Stworzenie systemu wspierania i promowania podstref ekonomicznych w województwie lubelskim” we współpracy z Janowem Lubelskim i Tomaszowem Lubelskim. Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.
  Cele projektu:
  - poinformowanie potencjalnych inwestorów o atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego oraz gmin, na terenie których funkcjonują podstrefy TSSE EURO-PARK WISŁOSAN,
  - zbudowanie pozytywnego wizerunku Lubelszczyzny, w szczególności Ziemi Łukowskiej, Tomaszowskiej i Janowskiej jako miejsc przyjaznych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Lata 2009 – 2011

 • projekt „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN”.
  Zakres projektu obejmował budowę następującej infrastruktury:
  - sieci wodociągowej o łącznej długości 1866 m
  - sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1593 m
  - oświetlenia dróg – długość trasy wynosić będzie 1265 m, długość kabla – 1415 m
  - ogrodzenia terenu – ogrodzenie stalowe panelowe o łącznej długości 2300 m
  - drogi wewnętrznej długości 849,18 m, szerokość jezdni 6 m o nawierzchni z kostki betonowej i utwardzonych poboczach
  - kanalizacji teletechnicznej o długości 1166,5 m, 23 sztuki studni kablowych
  - odwodnienie terenu
  Na ten cel Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”.
 • Kwiecień 2010 r. – rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 468), na mocy którego poszerzono granicę Podstrefy Łuków o 3 ha. Rozporządzenie weszło w życie 30 kwietnia 2010 r.

Oferta inwestycyjna Gminy Łuków – teren inwestycyjny w Łazach, dostępna jest na stronach internetowych:

 

 

Wersja do druku