mapa strony   |
SmodCMS

Dla inwestora

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat przedsiębiorczości w Gminie Łuków

Jeśli twoja przeglądarka nie odtwarza opublikowanego materiału
kliknij w link bezpośredni do filmu

 

___________________________________________________________________

Podstrefa Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁOSAN” w miejscowości Łazy

Jeśli twoja przeglądarka nie odtwarza opublikowanego materiału

kliknij w link bezpośredni do filmu

 

 

Położenie:
teren położony jest we wsi Łazy, w odległości 3 km od miasta Łukowa, które jest węzłem kolejowym przy linii kolejowej Berlin – Moskwa, pomiędzy Warszawą a Terespolem. Łuków posiada także bezpośrednie połączenie z Dęblinem, Lublinem i Skierniewicami, a także dwie stacje kolejowe z rozbudowanymi bocznicami.

 • powierzchnia terenu: 27,32 ha 
 • przeznaczenie: przemysłowe

Właściciel:

 • Gmina Łuków - 3,8111 ha (w tym 1.8725 ha zajmuje infrastruktura)
 • wolna działka Nr 632/42 o łącznej powierzchni 1,9386 ha

Cena

 • Szacunkowa cena – 20 PLN/m² netto, sprzedaż w drodze przetargu

Infrastruktura:

W latach 2009 – 2011 Gmina zrealizowała projekt pn. „Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez uzbrojenie terenu inwestycyjnego w podstrefie Łuków TSSE EURO-PARK WISŁOSAN”. Zakres projektu obejmuje budowę następującej infrastruktury:

 • sieci wodociągowej o łącznej długości 1866 m
 • sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1593 m
 • oświetlenia dróg – długość trasy wynosić będzie 1265 m, długość kabla – 1415 m
 • ogrodzenia terenu – ogrodzenie stalowe panelowe o łącznej długości 2300 m
 • drogi wewnętrznej długości 849,18 m, szerokość jezdni 6 m o nawierzchni z kostki betonowej i utwardzonych poboczach
 • kanalizacji teletechnicznej o długości 1166,5 m, 23 sztuki studni kablowych,
 • odwodnienie terenu.

Na ten cel Gmina pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013”.

Wykonanie sieci gazowej na potrzeby Strefy wykona Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazownia Warszawska, Rozdzielnia Gazu Łuków.

Sąsiadujące tereny:
bezpośrednio z terenem sąsiadują grunty rolniczego użytkowania od strony północnej i wschodniej, od strony zachodniej teren przylega całą szerokością do drogi gminnej z nawierzchnią asfaltową.

Charakterystyka terenu:
Teren częściowo jest zabudowany. Grunt piaszczysty w klasie bonitacyjnej V i VI. Poziom wód gruntowych ok. 0,6 - 2 m p.p.t. Teren jest czysty ekologicznie.

Zwolnienia udzielane przedsiębiorcom działającym na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN:

Na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN pomoc przedsiębiorcom udzielana jest w formie zwolnień podatkowych stanowiących pomoc regionalną z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji - ulgi w podatku dochodowym do 70 %
 • tworzenia nowych miejsc pracy

Pomoc udzielana jest do wysokości 70 % kosztów kwalifikowanych inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowozatrudnionych pracowników.

Wysokość zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu nowej inwestycji uzależniona jest od wielkości firmy i wynosi:

 • 70 % - w przypadku mikro i małych przedsiębiorców,
 • 60 % - w przypadku średnich przedsiębiorców,
 • 50 % - w przypadku dużych przedsiębiorców

Zwolnienia oferowane przedsiębiorcom przez Gminę Łuków:

Władze Gminy Łuków wychodząc naprzeciw rozwojowi przedsiębiorczości na jej terenie, oferują przedsiębiorcom chcącym rozpocząć tu inwestycje, zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienia gwarantuje uchwała:

 • uchwała z 2015r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji, na mocy której zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono nowe miejsca w związku z tą inwestycją:
  • 24 miesiące, jeżeli utworzono od 3 do 10 nowych miejsc pracy,
  • 36 miesięcy, jeżeli utworzono od 11 do 50 nowych miejsc pracy,
  • 48 miesięcy, jeżeli utworzono powyżej 50 nowych miejsc pracy

Informacje uzupełniające:
14 listopada 2007 r. – rozporządzeniem Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U. Nr 215, poz. 1587) – została utworzona Podstrefa Łuków. Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2007 r.

21 kwietnia 2010 r. – rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 73, poz. 468), na mocy którego poszerzono granicę Podstrefy Łuków o 3 ha. Rozporządzenie weszło w życie 30 kwietnia 2010 r.

Wieś Łazy, w obrębie której położony jest teren posiada pełne uzbrojenie infrastrukturalne, tj. sieci: energetyczną, gazu ziemnego, wodociągową, kanalizacyjną i telefoniczną. Zarówno w Łazach, jak i okolicznych miejscowościach istnieją znaczne zasoby siły roboczej o różnych kwalifikacjach. Na opisywanym terenie możliwe są wszystkie kierunki inwestowania.

Gmina Łuków - grafika

Gmina Łuków - grafika

___________________________________________________________________________________

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Fot. Jakubowski

___________________________________________________________________________________

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Fot. R. Wysokiński

Zachęcamy Państwa także do wyjątkowej lektury prezentującej walory inwestycyjne Miasta Łuków i Gminy Łuków. W sposób szczególny chcemy zwrócić Państwa uwagę na teren Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, który został utworzony z myślą o rozwoju gospodarczym tego terenu.

kliknij - link serwisu internetowego

kliknij - link do materiałów filmowych

Po bliższe informacje proszę zwracać się:

p. Edyta Katarzyna Kuć
stanowisko d/s Promocji Gminy
Urząd Gminy Łuków
ul. Świderska 12
21 – 400 Łuków
tel. + 48 0 prefix 25 798 24 39 w.139
tel./fax: + 48 0 prefix 798 24 39

kuc@lukow.ug.gov.pl