mapa strony   |
SmodCMS

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

W celu zapoznania się z nowymi uregulowaniami prawnymi na temat ochrony Pani/Pana/Państwa danych osobowych proszę przeczytać poniższą informację

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art.13 RODO ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana/Państwa dane osobowe w danej sprawie , będą przetwarzane przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie , ul. Świderska 12 , 21-400 Łuków, jako Administratora Danych Osobowych (ADO), w celu jej zrealizowania . Pani/Pana/Państwa dane będą przechowywane i przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane bądź do czasu definitywnego załatwienia sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych oraz do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych .Skutkami czynności przetwarzania danych osobowych jest przesyłanie korespondencji ,zaproszeń, ofert , umów cywilno –prawnych, zamówień itp. w zakresie prowadzonej działalności statutowej Administratora ( Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie)

Pani/Panu/Państwu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania , poprawienia lub usunięcia( być zapomnianym) oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Każdy, którego zostało naruszone prawo do ochrony danych osobowych ,ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego , do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia danej sprawy. Konsekwencją nie podania danych wymaganych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie może być powodem możliwości załatwienia i realizacji określonej sprawy.).

Sprzeciw w stosunku do czynności przetwarzania jak również wszelkie inne uprawnienia, które dotyczą złożenia sprzeciwu w odniesieniu do danych Pana/Pani/Państwa, można wykonać poprzez złożenie oświadczenia za pomocą korespondencji pocztowej, e-mailem na adres gok@lukow.ug.gov.pl


INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH:

Henryk Wysocki

e-mail: gok@lukow.ug.gov.pl