mapa strony   |
SmodCMS

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Łuków


 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW 2017- KLIKNIJ 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 
Opłatę za gospodarowanie odpadami możemy wnosić w kasie Urzędu Gminy Łuków w godzinach 7:30 -14:30 a także przelewem na dedykowane konto bankowe:
 
  PKO BP    88 1020 1260 0000 0102 0115 6264
 

Opłatę należy uiścić odpowiednio do dnia ( 15 marca/ 15 maja/ 15 września/ 15 listopada)
w kasie Urzędu Gminy Łuków, u sołtysa lub na wyżej wymienione konto

 
w tytule przelewu prosimy wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami" oraz podać imię i nazwisko osoby, na którą składana była deklaracja wraz z adresem posesji

____________________________________________________________________

Godziny pracy PSZOKU:

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łuków powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej:

1/ w przypadku selektywnego gospodarowania 5 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zadeklarowanej nieruchomości do czterech osób i 2 zł za każdą następną osobę (według poniższej tabeli):

 

Ilość osób Kwota w złotych
1 5
2 10
3 15
4 20
5 22
6 24
7 26
8 28
9 30
10 32
11 34

2/ w przypadku nieselektywnego gospodarowania 12 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3/ W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (według poniższej tabeli):

 

Wielkośc pojemnika w litrach kwota w złotych Wielkośc pojemnika w litrach kwota w złotych
niesegregowane segregowane
110 12 110 5
240 23 240 10
1100 100 1100 46
2500 200 2500 104
7000 600 7000 311

____________________________________________________________________

 

Gmina Łuków

Powyższa ulotka - plik w formacie PDF

____________________________________________________________________

Gmina Łuków

 

Gmina Łuków

 

  Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Łuków w roku 2017 - kliknij 

 


Szczegółowe zasady zawarte są w następujących dokumentach:

  1. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  4. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Gmina Łuków

 

PODSUMOWANIE WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ EKOLIDER Z TERENU GMINY ŁUKÓW WG DOWODÓW WAŻENIA OD LIPCA 2013 DO GRUDNIA 2015

Miesiąc

Zmieszane odpady opakowaniowe - suche [Mg]

Opakowania ze szkła [Mg]

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne [Mg]

LIPIEC 2013

8,95

13,18

60,64

SIERPIEŃ 2013

13,94

25,86

86,92

WRZESIEŃ 2013

13,20

22,06

84,78

PAŹDZIERNIK 2013

11,62

18,34

94,50

LISTOPAD 2013

13,30

20,70

101,02

GRUDZIEŃ 2013

9,00

13,52

82,58

STYCZEŃ 2014

11,20

18,48

89,12

LUTY 2014

10,42

13,16

80,38

MARZEC 2014

11,72

17,12

85,64

KWIECIEŃ 2014

12,62

18,70

87,50

MAJ 2014

15,04

20,40

110,18

CZERWIEC 2014

12,20

14,70

78,30

LIPIEC 2014

14,12

16,30

94,82

SIERPIEŃ 2014

18,46

21,54

90,62

WRZESIEŃ 2014

13,38

15,10

96,28

PAŹDZIERNIK 2014

11,86

14,10

99,48

LISTOPAD 2014

12,92

16,92

103,64

GRUDZIEŃ 2014

9,36

12,92

84,74

STYCZEŃ 2015

12,78

20,50

100,50

LUTY 2015

10,02

13,72

80,46

MARZEC 2015

12,62

14,60

88,56

KWIECIEŃ 2015

15,70

16,76

103,16

MAJ 2015

15,44

19,18

105,30

CZERWIEC 2015

14,86

14,40

90,62

LIPIEC 2015

14,66

19,76

99,94

SIERPIEŃ 2015

23,00

22,80

104,08

WRZESIEŃ 2015

17,44

19,96

120,16

PAŹDZIERNIK 2015

13,68

16,94

99,38

LISTOPAD 2015

13,32

15,60

96,46

GRUDZIEŃ 2015

20,84

16,50

106,72

RAZEM

407,67

523,82

2806,48

Średnio - 104 kg/rok 2015/mieszkańca

 

INFORMACJE O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ŁUKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) Wójt Gminy Łuków informuje mieszkańców gminy o:

  • podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków:

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zadania związane z „Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków” w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 r. oraz od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. realizuje firma:

EKOLIDER Jarosław Wyglądała
z siedzibą: Lucin 4, 08 – 400 Garwolin

  • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków zmieszanych odpadów komunalnych (frakcja sucha i szkło) oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkachk. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja
Biała 185b, 21 – 300 Radzyń Podlaski

  • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Według rocznego sprawozdania Wójta Gminy Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Łuków osiągnęła następujące poziomy:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, zmieszane opady opakowaniowe oraz opakowania ze szkła:

 

2012

2013

2014 2015

Osiągnięty poziom recyklingu:

6,6 %

19,9 %

32,7 % 45 %
 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 

2012

2013

2014 2015

Osiągnięty poziom recyklingu:

79,1 %

100 %

100 % 100 %
 

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

2012

2013

2014 2015

Osiągnięty poziom recyklingu:

5,2 %

34,6 %

43,7 % 37,9 %
 
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1399) zostało podpisane porozumienie
z Miastem Łuków na wspólne wykonywanie zadania własnego gminy z zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na podstawie którego mieszkańcy gminy Łuków mają prawo korzystania z:

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK )
zlokalizowanego w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1155):

P.H.U. ELKTROUTYLIZACJA MagdalenaSzczygielska
z siedzibą: Biardy 54, 21 – 400 Łuków

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

Godziny pracy PSZOKU:

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2015 rok
- kliknij -

Gmina Łuków