mapa strony   |
SmodCMS

Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Łuków

 

UWAGA !!!
od dnia 25 września 2017 r
funkcjonuje nowy numer rachunku bankowego

NRB 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030
Bank Spółdzielczy w Łukowie

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

U W A G A   ! ! !

W MIESIĄCU STYCZNIU 2019 R. PODZIAŁ MIEJSCOWOŚCI I DNI ODBIORU ODPADÓW JAK W 2018 ROKU

U W A G A   ! ! !

 

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW 2019 - KLIKNIJ

HARMONOGRAM  ODBIORU ODPADÓW 2018 - KLIKNIJ

ZBIÓRKA AKCYJNA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ELEKTROODPADÓW
WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2018 R.
KLIKNIJ

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Gmina Łuków

Gmina Łuków

 

Powyższa ulotka - dokument PDF - kliknij

 

 
Opłatę za gospodarowanie odpadami możemy wnosić w kasie Urzędu Gminy Łuków w godzinach 7:30 -14:30 a także przelewem na dedykowane konto bankowe:
 
 NRB 89 9204 0001 0021 3976 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Łukowie
 

Opłatę należy uiścić odpowiednio do dnia
( za m-c I-III do 15 marca/ za m-c IV-VI do 15 maja/ za m-c VII-IX do 15 września/ za m-c X-XII do 15 listopada)
w kasie Urzędu Gminy Łuków, u sołtysa lub na wyżej wymienione konto

 
w tytule przelewu prosimy wpisać "Opłata za gospodarowanie odpadami" oraz podać imię i nazwisko osoby, na którą składana była deklaracja wraz z adresem posesji

____________________________________________________________________

Godziny pracy PSZOKU:

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00

UWAGA !!!
od 1 stycznia 2018 r. zmina stawki opłaty za odpady 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łuków powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wynoszącej:

1/ w przypadku selektywnego gospodarowania 6 zł miesięcznie od jednego mieszkańca do czterech osób w rodzinie i 2 zł za każdą następną osobę (według poniższej tabeli):

Ilość osób Kwota w złotych
1 6
2 12
3 18
4 24
5 26
6 28
7 30
8 32
9 34
10 36
11 38

2/ w przypadku nieselektywnego gospodarowania 14 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

3/ W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (według poniższej tabeli):

 

Wielkośc pojemnika w litrach kwota w złotych Wielkośc pojemnika w litrach kwota w złotych
niesegregowane segregowane
110 14 110 6
240 28 240 14
1100 110 1100 50
2500 220 2500 110
7000 600 7000 311

____________________________________________________________________

 

Gmina Łuków

Gmina Łuków

Powyższa ulotka - plik w formacie PDF

____________________________________________________________________

Gmina Łuków

 


Szczegółowe zasady zawarte są w następujących dokumentach:

  1. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
  3. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  4. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

INFORMACJE O SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
NA TERENIE GMINY ŁUKÓW

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289) Wójt Gminy Łuków informuje mieszkańców gminy o:

  • podmiocie odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków:

W rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zadania związane z „Odbiorem i transportem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Łuków” w okresie od 1 lipca 2013 do 31 grudnia 2014 r.,  od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r. realizuje firma:

EKOLIDER Jarosław Wyglądała
z siedzibą: Lucin 4, 08 – 400 Garwolin

  • miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków, zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania:

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łuków zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o.,
ul. Lubelska 5, 21 – 300 Radzyń Podlaski

 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkachk. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. - instalacja
Biała 185b, 21 – 300 Radzyń Podlaski

  • osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Według rocznego sprawozdania Wójta Gminy Łuków z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina Łuków osiągnęła następujące poziomy:

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu, zmieszane opady opakowaniowe oraz opakowania ze szkła:

 

2012

2013

2014 2015 2016

Osiągnięty poziom recyklingu:

6,6 %

19,9 %

32,7 % 45 % 32,49 %
 

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

 

2012

2013

2014 2015 2016

Osiągnięty poziom recyklingu:

79,1 %

100 %

100 % 100 % 93,63 %
 

osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

 

2012

2013

2014 2015 2016

Osiągnięty poziom recyklingu:

5,2 %

34,6 %

43,7 % 37,9 % 29,81 %
 
  • punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1289) zostało podpisane porozumienie z Miastem Łuków na wspólne wykonywanie zadania własnego gminy z zakresie utworzenia, prowadzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, na podstawie którego mieszkańcy gminy Łuków mają prawo korzystania z:

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK )
zlokalizowanego w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

  • zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 wrześni 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688):

P.H.U. ELKTROUTYLIZACJA MagdalenaSzczygielska
z siedzibą: Biardy 54, 21 – 400 Łuków
tel. 503 960 069

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ( PSZOK)
zlokalizowany w Łukowie przy ul. Świderskiej 128

którego administratorem jest:
PUIK Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b
21-400 Łuków

Godziny pracy PSZOKU:

wtorek - piątek: 08.00 -16.00

sobota: 9.00 - 14.00

Informujemy, że zużytych baterii i akumulatorków można pozbyć się w Urzędzie Gminy Łuków w wyznaczonych punktach.

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2015 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2016 rok
- kliknij -

 

Roczna analiza Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
na terenie Gminy Łuków za 2017 rok
- kliknij -