mapa strony   |
SmodCMS

Informacja w sprawie wydawania pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów

Opis sprawy oraz procedury jej załatwiania

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać: (druk do pobrania):
  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
  2. tytuł prawny władania nieruchomością (akt notarialny lub akt własności) – ksero dla urzędu, numer ewidencyjny działki,
  3. nazwę gatunku drzewa i krzewu;
  4. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm;
  5. przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
  6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
  7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
  8. jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo,
  9. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  10. załącznik w postaci mapki sytuacyjnej (może być nakreslona przez składającego wniosek) z naniesionym przeznaczonym do usunięcia drzewem/drzewami (lokalizacja w stosunku do granic działki oraz budynków).
 2. Dokonanie czynności sprawdzających (dokonanie analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym rosną drzewa/krzewy), postępowanie wyjaśniające, oględziny w terenie,
 3. Sporządzenie i wydanie decyzji zezwalającej na wycięcie drzew/krzewów.
Kogo dotyczy:
Osoby fizyczne.

Miejsce załatwienia:
Urząd Gminy Łuków, ul. Świderska 12,  Referat Gospodarki i Przedsiębiorczości (pokój nr 38 - I piętro)

Osoby/osoba odpowiedzialna:
Monika Grochowska – podinspektor

Telefon informacyjny:
(25) 798 24 39; wew. 138

E-mail informacyjny:
ref.gp@lukow.ug.gov.pl

Godziny pracy:
Jak godziny pracy Urzędu (zobacz podstronę Kontakt z menu głównego).

Czas oczekiwania na załatwienie:

W terminie 1 miesiąca od daty złożenia wymaganych dokumentów – w terminie do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.


Wynik sprawy (sposób załatwienia - odbioru dokumentów):
Decyzje można odebrać osobiście, bądź są wysyłane do adresata listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Opłaty administracyjne:

Brak


Opłaty skarbowe:
Zwolnione z opłaty skarbowej – na podstawie załącznika cz. III, pkt 44, poz. 6 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. Nr 225,poz. 1635/

Podstawy prawne:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz.1071z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz.1071z późn. zm.),

Tryb odwoławczy:

Służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białej Podlaskiej
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Łuków.

Uwagi:

 1. Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z  wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy,
 2. W przypadku posesji stanowiącej współwłasność wniosek musi być potwierdzony przez współwłaściciela,
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy.
 4. Wycinka drzew i krzewów może nastąpić po terminie, w którym niniejsza decyzja stała się prawomocna,
 5. Zezwolenia nie wymaga usuwanie drzew i krzewów:
  1. owocowych z wyłączeniem nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków oraz w granicach parku krajobrazowego czy rezerwatu przyrody,
  2. na plantacjach drzew i krzewów,
  3. których wiek nie przekracza 5 lat.
 6. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości stanowiącej własność Gminy wydaje Starosta Łukowski,
 7. Usuwanie drzew i krzewów objętych ochroną, a także w lasach, na gruntach leśnych i wałach przeciwpowodziowych wymaga zezwoleń innych odpowiednich jednostek (Urząd Wojewody, Starosty, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych lub Nadleśnictwo Łuków).