mapa strony   |
SmodCMS

Pomoc społeczna

 Zasady korzystania z pomocy społecznej

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera również osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej jak również na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
 3. mającym miejsce zamieszkania i przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocie
 5. niepełnosprawność
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 11. braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze
 12. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 13. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 14. alkoholizm u lub narkomanii
 15. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej
 16. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom w przypadku występowania jednej z powyższych okoliczności, a których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634,00 zł.
 2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł.
 3. rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby i rodziny ubiegające się o pomoc z miejskiego ośrodka pomocy społecznej są zobowiązane do udokumentowania swojej trudnej sytuacji społeczno – bytowej. Wiąże się to z koniecznością dostarczenia przez osoby ubiegające się o pomoc szeregu dokumentów to jest:

 

 1. zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzającego status osoby bezrobotnej;
 2. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia ( netto )z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;
 3. zaświadczenie lub odcinek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzający wysokość świadczenia również z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 4. oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej.

Dodatkowo:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli ktoś z członków rodziny posiada orzeczenie;
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej lub ciężkiej choroby.
 3. Zaświadczenie z gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki.

 

Do dochodu nie wlicza się:

 1. Alimentów świadczonych przez osobę w rodzinie na rzecz innych osób;
 2. Jednorazowych świadczeń socjalnych;
 3. Świadczeń w naturze;
 4. Świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej;
 5. Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej pracownik socjalny wszczyna na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Formy wniosku mogą być następujące:

 • podanie w formie pisemnej
 • wniosek na druku gminnego ośrodka pomocy społecznej, podpisany przez klienta w obecności pracownika socjalnego
 • wniosek ustny, przyjęty do protokołu przyjęcia, podpisany przez wnoszącego oraz pracownika
 • wniosek przekazany za pośrednictwem telegrafu, dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej
 • wniosek innej osoby lub instytucji za zgodą osoby zainteresowanej.

 

Wywiad środowiskowy

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy sporządzony w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się. Brak zgody na przeprowadzenie wywiadu jest równoznaczne z rezygnacją z pomocy społecznej.

 • Celem wywiadu środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Wywiad środowiskowy przeprowadzony jest w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, podania do ośrodka pomocy społecznej. W trakcie wywiadu pracownik socjalny wraz z klientem ustala plan pomocy.
 • Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej mogą zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
 • Z osobą ubiegającą się o pomoc pracownik socjalny może zawrzeć kontrakt socjalny, który jest pisemną umową określającą uprawnienia i zobowiązania stron umowy (osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego oraz dyrektora ośrodka).

Zawarcie kontraktu ma na celu określenie sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby i rodziny z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.

 

Wydawanie decyzji i realizacja świadczeń

 • Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej i poradnictwa.
 • Świadczenia pieniężne realizowane są w formie wypłat w kasie Urzędu Gminy Łuków w terminach określonych w decyzji lub w formie przekazów pocztowych.

 

FORMY POMOCY

 1. Świadczenia pieniężne
  • zasiłek stały
  • zasiłek okresowy
  • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
  • pomoc dla rodzin zastępczych
  • pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuację nauki
  • pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób status uchodźcy.

 

 1. Świadczenia niepieniężne
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne
  • składki na ubezpieczenie społeczne
  • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
  • sprawienie pogrzebu
  • poradnictwo specjalistyczne ( w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne ).
  • interwencja kryzysowa – działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji
  • udzielanie schronienia ( w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych )
  • posiłek
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz rodzinnych domach pomocy
  • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia
  • mieszkania chronione
  • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
  • opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo – wychowawczej
  • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych
  • szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna, prowadzone przez ośrodki adopcyjno – opiekuńcze.

 

 1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna
  • dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowe
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych
  • dofinansowanie kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
  • dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny.

 

Zasiłek stały przysługuje:

 1. pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł.,
 2. Pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. poniżej 514,00 zł.

Wysokość zasiłku stałego zależna jest od dochodu osoby lub rodziny.

Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosi 604,00 zł. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,00 zł. miesięcznie. Od 1 października 2015 r. dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi miesięcznie 288,00 zł.

Zasiłek okresowy

przysługuje w szczególności ze względu na : długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 634,00 zł.;
 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny tj. 514,00 zł. x ilość osób w rodzinie.

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. miesięcznie.

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału.,odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 • Świadczenie może być przyznane również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany specjalny zasiłek celowy.

 

Pomoc w formie posiłku przyznawana jest na podstawie rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i przysługuje nieodpłatnie osobom i rodzinom, w szczególności dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym, u których dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynoszącego odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł, dla osoby w rodzinie – 514,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują osobie samotnej lub osobie samotnie gospodarującej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą jej zapewnić.

 • Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem,
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze SA usługami dostosowanymi do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Domy pomocy społecznej

 • Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

 

Zgodnie z art. 13 ustawy o pomocy społecznej osobie odbywającej kare pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, natomiast osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.